​Christopher & Dana Reeve Foundation Ra Mắt Các Trang Nguồn Tài Nguyên Thông Tin Quốc Tế

Posted by Reeve Staff in Daily Dose on June 09, 2021 # International

Các trang quốc tế mới cung cấp các nguồn tài nguyên miễn phí, chính xác và nhạy cảm về văn hóa cho những người bị bệnh tê liệt hoặc khuyết tật về vận động. Các cung cấp mới bao gồm các nguồn tài nguyên về các dịch vụ và chương trình của Trung Tâm Nguồn Lực Giúp Đỡ Người Bệnh Tê Liệt (PRC), các video có phụ đề, các chủ đề giáo dục (chẳng hạn như nghiên cứu, sự phục hồi, việc đi lại, v.v.) và dễ dàng truy cập vào nhóm Chuyên Gia Thông Tin của chúng tôi. Ngoài ra, các ấn phẩm đã được dịch chẳng hạn như Hướng Dẫn về Nguồn Lực Giúp Đỡ Người Bệnh Tê Liệt, thẻ vícác tập sách giáo dục dành cho bệnh nhântập sách giáo dục dành cho bệnh nhân sẽ cung cấp thông tin chuyên sâu có thể tải xuống và có thể in ra được cho các cá nhân đang sống chung với bệnh tê liệt, những người chăm sóc họ và các chuyên gia sức khỏe trong nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Các trang quốc tế được trình bày trong năm ngôn ngữ mới: Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hindi, tiếng Tagalog, và tiếng Bồ Đào Nha.

Patricia Correa, Phó Giám Đốc Dịch Vụ Thông Tin Và Dịch Thuật, cho biết rằng “Việc mở rộng và cung cấp thông tin liên quan đến bệnh tê liệt của Foundation cho cộng đồng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau là cực kỳ quan trọng,”

“Bệnh tê liệt không bị giới hạn bởi bất kỳ đường biên giới hay ngôn ngữ nào. Chúng tôi có trách nhiệm mang đến những tài liệu cập nhật mới nhất và chính xác nhất cho những người không thể tiếp cận được chúng.”

Các trang nguồn tài nguyên cung cấp một nguồn tài nguyên quan trọng và tiếp cận được về tất cả các chủ đề liên quan đến bệnh tê liệt, từ nguyên nhân gây ra bệnh tê liệt, tình trạng thương tật thứ cấp, chất lượng cuộc sống và các chủ đề về chăm sóc người bệnh. Ngoài ra, có hai tính năng mới trên trang tiếng Tây Ban Nha: Chương Trình Hỗ Trợ Người Cùng Hoàn Cảnh và Gia Đình và Cộng Đồng Kết Nối ReeveCộng Đồng Kết Nối Reeve. Cả hai chương trình đều có các trang tiếng Tây Ban Nha dành riêng và các thành viên trong đội ngũ hoàn toàn có thể sử dụng song ngữ để kết nối với cộng đồng người bi bệnh tê liệt. Reeve Foundation sẽ tiếp tục mở rộng trang web của họ với nhiều ngôn ngữ hơn trong năm tới.

The National Paralysis Resource Center website is supported by the Administration for Community Living (ACL), U.S. Department of Health and Human Services (HHS) as part of a financial assistance award totaling $8,700,000 with 100 percent funding by ACL/HHS. The contents are those of the author(s) and do not necessarily represent the official views of, nor an endorsement, by ACL/HHS, or the U.S. Government.