​Inilunsad ng Christopher & Dana Reeve Foundation ang Pandaigdigang mga Pahina ng Mapagkukunan ng Impormasyon

Posted by Reeve Staff in Daily Dose on June 09, 2021 # International

Ang bagong mga pandaigdigang pahina ay nagbibigay ng mga mapagkukunan ng impormasyon na libre, tumpak, at sensitibo sa kultura, para sa mga taong namumuhay nang may kapansanan sa paggalaw o paralysis. Kasama sa mga bagong iniaalok ang mga mapagkukunan ng impormasyon ukol sa mga serbisyo at programa ng PRC, mga video na may subtitle, mga pang-edukasyong paksa (gaya ng pagsasaliksik, rehabilitasyon, pagbibiyahe, atbp.), at madaling pag-access sa aming pangkat ng mga Information Specialist. Bukod dito, ang mga naisaling publikasyon gaya ng Paralysis Resource Guide, mga wallet card at mga polyeto sa edukasyon ng pasyente ay nagbibigay ng malalim na impormasyong mada-download at mapi-print para sa mga indibidwal na namumuhay nang may paralysis, sa kanilang mga tagapag-alaga, at mga propesyonal sa pangkalusugang pangangalaga sa iba't ibang wika.

Ang mga pandaigdigang pahinang ito ay itinatampok sa limang bagong wika: Spanish, Vietnamese, Hindi, Tagalog, at Portuguese.

“Napakahalaga ng pagpapalawak at pagbibigay sa mga Foundation ng impormasyong may-kaugnayan sa paralysis sa ibang mga wika sa mga komunidad,” ani Patricia Correa, Associate Manager, Information Services and Translation.

“Hindi limitado ang paralysis sa anumang hangganan o wika. May pananagutan tayong ihatid ang pinakabago at tumpak na mga materyales sa mga taong hindi sana makaka-access ng mga ito.”

Ang mga pahina ng mga mapagkukunan ng impormasyon ay nagbibigay ng madaling ma-access at napakahalagang impormasyon sa lahat ng paksang nauugnay sa paralysis, mula sa mga sanhi ng paralysis, mga sekundaryong kondisyon, kalidad ng buhay, at mga paksa sa pag-aalaga. At, may dalawang bagong tampok sa pahinang Spanish: Ang Peer and Family Support Program at ang Reeve Connect Community. Ang dalawang programa ay kapwa may nakatalagang mga pahina sa Spanish at mga miyembro ng pangkat na ganap na bilinggwal na umuugnay sa komunidad ng paralysis. Patuloy na palalawakin ng Reeve Foundation ang kanilang website nang may karagdagan pang mga wika sa darating na taon.

The National Paralysis Resource Center website is supported by the Administration for Community Living (ACL), U.S. Department of Health and Human Services (HHS) as part of a financial assistance award totaling $8,700,000 with 100 percent funding by ACL/HHS. The contents are those of the author(s) and do not necessarily represent the official views of, nor an endorsement, by ACL/HHS, or the U.S. Government.