Iyong tanong at personal na impormasyon

Alin sa mga sumusunod ang pinakamalapit na naglalarawan sa inyong ugnayan sa taong may paralysis? *

Nagsilbi na ba kahit kailan o kasalukuyan bang nagsisilbi sa Armed Forces (U.S. military) ang taong may paralysis?

Aling sangay ng Armed Forces naglingkod ang nasabing taong may paralysis?

Opsyonal ang impormasyon sa ibaba. Makakatulong ito sa aming matugunan ang iyong tanong at mairekomenda ka sa naaangkop na information specialist sa Reeve Foundation.

Impormasyon sa paralysis

Kailan nagsimula ang paralysis?

Ano ang dahilan ng paralysis?

Cause of spinal cord injury:

Posisyon o antas ng pinsala sa spinal cord:

Uri ng paralysis:

Kailangan ba ng ventilator?

Personal na impormasyon

Ilang taon na ang taong may paralysis?

Ano ang kasarian ng taong may paralysis?

Katayuan sa pag-aasawa ng taong may paralysis:

Mula ba sa lahing Hispanic, Latino, o Spanish ang taong may paralysis?

Ano ang etnisidad ng taong may paralysis?

Nais ba ng taong may paralysis ng impormasyon kung paano makakapag-enroll sa Veterans Administration?

Anong uri ng insurance mayroon ang taong may paralysis?

Interesado ka ba sa pagkakaroon ng isang peer mentor sa pamamagitan ng aming Peer and Family Support Program?

Kung oo, pakilagay kung sino ang humihiling para sa isang peer mentor. Lagyan ng check ang lahat ng naaangkop.

Gusto mo bang matanggap ang aming email newsletter at iba pang update sa Reeve?

Ang website ng  National Paralysis Resource Center ay suportado ng  Administration for Community Living (ACL), U.S. Department of Health at ng Human Services (HHS) bilang bahagi ng isang gawad ng pinansyal na tulong na nagkakahalaga ng $8,700,000 at 100 porsiyentong pinopondohan ng  ACL/HHS. Ang nilalaman ay galing sa (mga) may-akda at tiyak na kumakatawan sa opisyal na pananaw ng, at hindi rin ito rekomendasyon ng ACL/HHS, o ng Pamahalaan ng U.S.