>Functional electrical stimulation

Mga electrical pulse para magising ang mga kalamnan.

>Maghanap ng sentro para sa rehab

Alamin kung paano mahanap ang naaangkop na mga mapagkukuhanan ng tulong at impormasyon para sa rehab na pinakamalapit sa inyo.

>Mga Walking system at braces

Ang mga makabagong aparato at braces na nagsusuporta sa mas malaking paggana at kalusugan.

>Programa para sa ehersisyo ni Christopher

Alamin ng higit pa ang tungkol sa masinsinang pamamaraan ni Christopher Reeve sa fitness.