>Pinansiyal na pagpaplano

Mahalagang alamin ang mga impormasyon tungkol sa insurance at mga benepisyo para sa mga indibidwal na may kapansanan.

>Trabaho

​Mahalagang armasan ang iyong sarili ng impormasyon at mga mapagkukunan kapag tinitingnan mong bumalik sa trabaho.