Misyon ng Paralysis Resource Center

Ang Paralysis Resource Center (PRC) ay ang sumusuporta sa dalawang misyon ng Reeve Foundation na makapagbigay ng “Pangangalaga Ngayon” at upang makamit ang “Lunas para Bukas.” Kami ay isang libre, kumprehensibo at international na pinagmumulan ng pansuportang impormasyon para sa mga taong namumuhay nang baldado at sa kanilang mga caregiver. Ang mga pangunahin naming layunin ay hikayatin ang paglahok sa komunidad, itaguyod ang kalusugan at pagandahin ang kalidad ng buhay.

Sinanay ang aming mga information specialist na tulungan ang kahit sino—mula sa mga indibidwal na kamakailan lang nabaldado at ang kanilang mga kapamilya, hanggang sa mga taong medyo matagal nang mamumuhay nang may mga kapansanan—habang sinusubukan nilang gumalaw sa nagbabago nilang mundo at gamitin ang mga serbisyong bukas sa kanila. Malawak na hanay ng impormasyon at kahusayan ang kinokonsulta namin upang makabuo ng mga personalized na plano at paraan upang muling makabalik ang mga indibidwal na namumuhay nang baldado sa kanilang mga komunidad at sa lugar na makakapagpagaling nang mabilis.

Ang lawak at lalim ng aming kaalaman at mga koneksyon ay makikita sa maraming wika, gayundin ang lahat ng bagay na dapat asahan sa rehab, hanggang sa mga exchange program ng pinakamahusay na kagamitan, hanggang sa pinakabago sa pananaliksik tungkol sa spinal cord.

Mga Dahilan ng Pagkabaldado

Kalusugan

Paraan ng Pamumuhay

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.