Brachial Plexus Injury

Ang Brachial Plexus Injury o pinsala sa sanga-sangang sistema ng braso ay sanhi ng sobrang pagkabanat, pagkapunit, o iba pang paninira sa mga nerbiyong nagmumula sa gulugod patungo sa balikat, braso, at kamay. Ang mga sintomas ay maaaring panghihina o pagkaparalisa ng braso, pagkawala ng control ng kalamnan sa balikat, braso, kamay, o galanggalangan (wrist), at kakulangan sa pandama sa braso o kamay. Ang mga pinsala ay karaniwang sanhi ng sakuna sa sasakyan, pinsasala sa paglalaro, tama ng bala, o mga operasyon; karamihan din sa mga pinsalang ito ay nagaganap sa panganganak, kung ang mga balikat ng sanggol ay naipit habang ipinapanganak (tinatawag na shoulder dystocia) na nagiging sanhi ng pagkabanat o pagkapunit sa sanga-sangang sistema ng braso.

Ang ibang pinsala sa sanga-sangang sistemang ito ng braso ay gugumaling ng di ginagamot. Marami sa mga sanggol ay bumubuti ang lagay sa edad na 3 hanggang 4 na buwan. Ang paggagamot sa pinsalang ito ay karaniwang ginagamitan ng pisikal o occupational na terapiya lalung-lalo na ang iba’t-ibang galaw; at sa ibang kaso ay ang pag-opera. Ang ibang pasyenteng inakalang bumuti ang kalagayan pagdating ng 3-4 na buwan ay magkakaroon ng mga pangalawang isyu pagkaraan ng ilang buwan o taon. Ang pagkakataong gumaling ng kondisyong ito ay nakadepende sa lugar at uri ng pinsala. Hindi posibleng gumaling ang wakwak (punit) o nakabukang mga sugat maliban sa pagkabit muli sa pamamagitan ng pag-opera sa tamang panahon. Sa pinsalang neuroma (peklat/pilat) at neuropraxia (pagkabanat), malakas ang pag-asang gumaling. Karamihan sa mga pasyenteng may pinsalang neuropraxia ang gumagaling at nanunumbalik ang karamihang paggamit ng katawan.

Ang pangunahing isyu ng mga taong may pinsalang ito ay kadalasang nauukol sa pangangasiwa ng kirot, na maaaring matagalan at masidhi, na kung saan hindi basta-basta tinatablan ng mga gamot para sa kirot.

Ayon sa United Brachial Plexus Network, ang pinsala sanhi sa panganganak ay hindi naiuulat sa Center for Disease Control; sa makatuwid, maraming kaso ang mali ang pagkasuri o tinaguriang Erb’s Palsy.

Pinagkuhanan ng mga materyal: United Brachial Plexus Network , Brachial Plexus Palsy Foundation, National Institute of Neurological Disorders and Stroke

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.