Cars and Driving

Ang teknolohiya ay may esensyal na ginagampanang papel sa buhay ng milyon-milyong taong paralisado. May di-mabilang na yaring pangtulong teknolohiya (AT) sa mga pamilihan ngayon na nagpapangyari sa mga taong may kapansanan na makamit ang mas mataas na antas ng kakayahang kumilos ng maylaya at pasulungin ang kalidad ng kanilang pamumuhay. Ang produktong ito, gamit at aparato ay tutulong upang mapagaan ang kanilang pang araw-araw na mga rutina, at alalayan sila sa kumunikasyon, edukasyon, trabaho o sa paglilibang.

Ang teknolohiyang pangtulong, kabilang na ang malalakas na mga kompyuter, ay makatutulong na paunlarin ang pisikal at mental na pagganap ng isa, palakasin ang mga kahinaan, at pasulungin ang kapasidad ng tao na matuto, o kaya ay upang mapalitan ang nawawalang sistema ng mga kalamnan o maskulo. Ang teknolohiyang pantulong (AT) ay makakatulong sa pamamagitan ng paggamit ng kompyuter, pagpapaligo, paggagayak, pag-aayos, pagluluto, paglilinis, pagsusulat at pagbabasa, atbp.

Ang mga kompyuter link ay nagkukunekta sa mga pamamaraan sa teknolohiya na tutulong sa mga taong may pisikal na limitasyon bilang resulta ng mga kapansanan, pinsala sa gulugod o karamdaman.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.