Muscular Dystrophy

Ang kahulugan ng muscular dystrophy ay pagkasayang o panghihina ng mga kalamnan.

Ang muscular dystrophies (MD) ay tumutukoy sa grupo ng mga henetikong sakit na nakikilala sa pamamagitan ng progresibong panghihina at pagkapinsala ng kalamnan sa buto na kumokontrol sa pagkilos. Maraming uri ang muscular dystrophy, ang iba ay napapansin mula pagkasilang at kilala bilang congenital muscular dystrophy o nagmumula sa pagkaluwal pa lamang ng sanggol at ang iba naman ay lumilitaw sa umpisa ng pagdadalaga o pagbibinata (BECKER MD). Anuman ang panahon ng pag-uumpisa, ang ibang muscular dystrophy ay humahantong sa pagkapinsala sa paggalaw o kaya sa pagkaparalisa.

Ang tatlong pinakapangkaraniwang klase ng MD ay ang: Duchenne, facioscapulohumeral, at myotonic. Ang tatlong ito ay nagkakaiba sa paraan ng pagkamana, panahon ng pag-umpisa, sa antas ng pagsulong, at pagkalat ng kapansanan.

Ang mga kalalakihan ang pangunahing naaapektuhan ng Duchenne MD at ito ay resulta ng pagbabago sa mga henetikang kumokontrol sa dystrophin – ang protinang kabilang sa pagpapanatili ng integridad ng bawat himaymay ng kalamnan. Ang pag-umpisa ay nasa pagitan ng 3 hanggang 5 taong gulang at kumakalat nang mabilis. Ang karamihan ng mga kalalakihan ay hindi na nakalalakad sa ika-12 taong gulang, at sa edad 20 ay kailangan nang gumamit ng respirador para makahinga.

Ang facioscapulohumeral MD ay lumilitaw sa umpisa ng pagbibinata at nagiging sanhi ng mabilis na panghihina ng mga kalamnan sa mukha at ibang kalamnan sa mga kamay at paa. Ang pagsulong nito ay dahan-dahan at maaaring iba-iba ang mga palatandaan mula sa katamtaman hanggang pagkalumpo.

Ang myotonic MD ay nagkakaiba kung anong edad magsisimula ang pag-atake at kilala bilang myotonia (matagal na paninigas o pagpulikat ng mga kalamnan) sa mga daliri at mga kalamnan sa mukha: pagkalambot o pagkalupaypay ng mga paa, matatas ang hakbang sa paglalakad; mga katarata; sakit sa puso; at mga di pangkaraniwang pangyayari sa endocrine. Ang mga taong may myotonic MD ay pahaba ang hugis ng mukha at may nanlulupaypay na talukap ng mga mata; at ang buhok sa harapan ng mga kalalakihan ay napapanot.

Walang tiyak na panlunas sa alinman sa nagkakaibang anyo ng MD. Ang terapyutikang pisikal ay kadalasang isinasagawa upang maiwasan ang masakit na pagbabaluktot ng mga kalamnan. Ang ilang iminumungkahing gamot ay maaaring gamitin upang pangasiwaan ang sakit ganun din upang sugpuin ang pagkasira ng mga kalamnan sa ibang uri ng MD. Ang ortopedik na mga kagamitan ay magagamit sa pagsuporta, at ang ortopedik na operasyon para ituwid ang pagkapinsala ay maaaring kailanganin upang paunlarin ang kalidad ng pamumuhay ng iba. Sa ibang kaso, ang terapyutika sa paghinga ay maaaring kailanganin, gaya ng binanggit dati. Sa kahuli-hulian, ang sakit sa puso ay maaaring kailanganin ang instrumentong elektroniko na nagpapatibok ng puso o pacemaker.

Pinagkuhanan ng mga materyal: National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.