Rehabilitation and Recovery

Paano kayong mamimili ng nararapat na kapaligiran na rehabilitasyon para sa inyo o para sa isang minamahal, nang lumipas na ang yugtong kauna-unahan o matindi ng sakit na paralysis? Bagamang maaari na ang pinakamalapit na pasilidad ay ang pinakamaginhawa at nakakapagbigay ng maraming kalamangan sa pamamagitan ng pagtaguyod ng mga kamag-anak at kaibigan, nguni’t maaari ring hindi ito sapat na makakatugon sa pang-unang antas na kinakailangang paglalapat-lunas sa kaso ng sidhi na kapansanan o masalimuot na karamdaman.

Ilang mga tanong na dapat ninyong isaalang-alang: Ang pasilidad ba ay may sapat na karanasan sa natatanging diyagnosis o kondisyon? Karaniwan na kung gaanong karami ang mga pasyente na nagamot na sa naturang pasilidad, mas mataas ang antas ng kakayahan ng mga doctor dito. Sertipikado po ba ang lugar na ito – iyon ay, nakakaabot ba ito sa mga propesyonal na antas para sa paggagamot ng inyong natatanging pangangailangan?

Sa paksang karaniwan, isang pasilidad na may kaalaman na akreditado ay lalong kanais-nais kaysa sa isang programa ng rehabilitasyon na panlahat. Halimbawa, ang akreditasyon galing sa Rehabilitation Accreditation Commission (CARF), o Komisiyon ng Akreditasiyon sa Rehabilitasyon, para sa pinsala sa gulugod ay nagpapatibay na ang isang klinika ay nakakaabot sa pinakamababang antas na pinangangailangang pag-gagamot. Ang mga programa ay humahanap ng akreditasyon kapag ipinalalagay na ang programa nila’y di-karaniwang magaling.

Ang CARF ay nagpapasulong ng mga serbisiyo na base sa kahalagahan at tinutulak ang magaling na resulta para sa mga taong taglay ng pagwalang-lakas, dulot ng karamdaman o pinsala. Ang pagkaloob ng akreditasyon ng CARF ay mahalaga para sa pangangalaga para sa pagsasaayos na ang pinangagalingan ng pondo ay kapwa publiko at pribado.

Isa pang panig ng mahusay na rehabilitasyon ay ang kalawakan at kagalingan ng mga kawani na propesyonal na nakatakdang maglingkod.

Kabilang sa mga propesyonal na maaasahang matagpuan sa isang pangkat ng rehabilitasyon ay:

Pisiyatrista

Ang pisiyatrista (ingles: physiatrist) ay isang doktor na may pagdalubhasaan sa medisinang pangkatawan (Physical Medicine) at rehabilitasyon. Ang mga pisiyatrista ay abala sa malawak na sakop ng problema mula sa magang balikat hanggang sa pinsala sa gulugod. Ginagamot nila ang sakit na matindi at talamak, at ang mga karamdaman sa buto at laman. Maaari silang gumamot sa pasyenteng may sakit sa mababang bahagi ng gulugod, o ang isang atleta na may napwersa ang bukungbukong, o ang isang tagapagmakinilya na may “carpal tunnel syndrome” at kumikirot ang kanyang mga kamay at daliri.

Ang pisiyatrista ay tumutugma ng malaon na proseso ng mga pasyenteng nagdurusa sa pinsala sa gulugod, kanser, atake sa puso, atake serebral o iba pang karamdaman ng sistema nerbiyoso, pinsala sa utak, pagkaputol ng paa, bisig o daliri, at multiple sclerosis o MS.

Ang pisiyatrista ay dapat na tumupad ng apat na taong edukasyon medikal sa mga graduado at apat na taong postdoctoral na pagsasanay sa pagiging dalubhasa. Ang residenteng doctor ay kailangan ng isang taon upang magkamit ng mga pangunahing kaalaman sa klinika at tatlong taong pagsasanay para sa buong saklaw ng itong espesyalidad.

Rehab Nars

Ang mga nars na may espesyal na pagsasanay sa mga prinsipyo ng rehabilitasiyon at pananauli ng kalusugan ay nagtatrabaho kasapi ng mga ibang miyembro ng pangkat na rehabilitasiyon upang lutasin ang mga problema at maga Sali-salimuot na isyung medical. Ang mga rehab nars ay eksperta sa pantog, bituka, nutrisiyon, sakit, kabuuan ng balat, paghinga, pag-aalaga sa sarili, pagtutugma ng mga pamaraan at terapiyang medical at ibang isyung may kaugnay. Naglalaan sila ng patuloy na edukasyon para sa pasyente at pamilya, nagtatakda ng layon para sa pagkakamtan ng lubusang independensiya, at nagtatatag ng plano ng pagaalaga upang panatilihin ang pinakamatatag na kalusugan.

Sinisimulan ng mga rehab nars ang pagtrabaho kasama ng bawa’t pasyente at ang kanilang pamilya, sa madaling panahon pagkatapos na nagsimula ang pinsala na sumasalanta o ang karamdaman na talamak, at pinagpapatuloy nila and kanilang taguyod nang bumalik na ang pasyente sa bahay, sa trabaho o sa eskuwela. Ika ng Association of Rehabilitation Nurses, "ang pagiging rehab nars” ay isang pilosopiya ng pag-aalaga at hindi isang lugar na trabaho o hakbang sa pag-gagamot. Ang mga rehab nars ay kumukupkop ng paglapit na holistic upang matugunan ang mga pangangailangang medical, bokasyonal, edukasyonal, espirituwal at ukol sa kapaligiran ng kanilang mga pasyente.

Terapiyang Ocupasyonal

Ang occupational therapist (OT) ay dalubhasa sa pagtulong ng mga tao na kailangang matuto o matutong muli ng mga gawaing pang-araw-araw na kinakailangan upang makamtan ang pinakamatatag na independensya. Hinahandog ng mga OT ang mga programang pagpagaling na nagbibigay-tulong sa pasyente sa pagligo, pagbihis, paghanda ng pagkain, paglinis ng bahay, at pagsagawa ng sining, opisyo o paghahardin. Nagbibigay sila ng rekomendasyon at naghahandog ng kasanayan para sa paggamit ng kagamitan na pag-angkop upang isauli ang nawalang kakayahan.Tinatantya rin ng OT ang mga kapagiliran sa bahay at trabaho at nagbibigay ng rekomendasyon kaugnay sa kanilang pag-aangkop. Ang OT ay nagpapatnubay din sa mga miyembro ng pamilya at mga nag-aalaga sa mga walang-panganib at mabisang pamamaraan na pag-alaga ng tao. Ang terapyang okupasyonal ay hindi lamang tumutulong upang isauli ang mga saligang kakayahan; pinapadali rin ang pakikitungo ng pasyente sa komunidad, sa labas ng ospital.

Pisikal Terapy

Ang mga physical therapist (PT) ay tumatalakay ng pagkasalanta na nagmumula sa pinsala ng mga sistema ng paggalaw at pandama. Their aim is to help people increase strength and endurance, improve coordination, reduce spasticity, maintain muscles in paralyzed limbs, protect skin from pressure sores and gain greater control over bladder and bowel function.

Ang kanilang layunin ay tumulong sa maysakit na mapalawak and kanilang lakas at katibayan, ipagaling ang koordinasiyon, bawasan ang pabigla-biglang paggalaw (spasticity), panatilihin ang lakas ng mga kalamnan na naparalisa ng bisig at binti, kalingain ang balat sa mga sugat dahil sa presiyon, at tulungan ang pasyente upang magtamo ng mas malakas na pagpipigil sa pantog at sa bituka./p>

Ang kanilang layunin ay tumulong sa maysakit na mapalawak and kanilang lakas at katibayan, ipagaling ang koordinasiyon, bawasan ang pabigla-biglang paggalaw (spasticity), panatilihin ang lakas ng mga kalamnan na naparalisa ng bisig at binti, kalingain ang balat sa mga sugat dahil sa presiyon, at tulungan ang pasyente upang magtamo ng mas malakas na pagpipigil sa pantog at sa bituka.

Ang mga PT ay nagtuturo din sa mga paralisado kung paano nilang magagamit ang mga kagamitang pantulong, gaya ng silyang may gulong, baston o mga suporte (braces). Bukod sa mga hersisyo at pagkakalinga na binibigay nila mismo sa pasyente, tinuturuan din ng mga PT ang mga tao upang maalagaan nila and kanilang sarili nang mas mabuti. Ang mga PT ay pwede ring trabahuhin ang mga dugtungan ng buto upang ipaseguro ang malawak na abot ng pagkilos ng pasyente. Gumagamit din ang mga PT ng mga paraan katulad ng ultrasound (na gumagamit ng mataas na prikwensi ng along electrikal upang magdulot ng init), paketeng mainit, at yelo.

Iba pang terapista na matatagpuan sa pasilidad ng rehabilitasyon ay:

Ang terapista sa paglilibang, na tumutulong upang maaaring tuklasin ng mga tao ang mga opsiyon na libangan na nakalaan sa kanilang komunidad.

Ang bokasyonal na terapista na tumutulong sa mga tao upang tantiyahin ang mga kaalaman sa trabaho at magkipag-ugnay sa Vocational Rehab ng gobyerno o mga ibang ahensiya upang magkamit ng kagamitan, pagsasanay at makahanap ng trabaho.

Marami ang pasilidad ng rehab na mayroong mga eksperto sa upuan at sa tamang posisyon parang makahanap ang pasyente ng pinaka-angkop na silyang may gulong, almuhadon at kagamitan para sa maayos na katayuan o kalagayan ng katawan.

Ang karamihan ng pasilidad ay mayroong sikologo sa rehabilitasyon na makakatulong sa mga pasyente na madalas ay dumadanas ng mahirap na pagbabago sa buhay, kasunod ng pagkakasakit o trawma.

Ang pagpapayo ukol sa sekso at sa relasyon ng pamilya ay kinakailangan sa karamihang programa na rehabilitasyon, upang makatulong sa mga pasyente na mas mabuting maintindihan ang sekswal na paggana, ang pagpanukala ng gaanong kalaking pamilya ang mabuti para sa kanila, atbp.

Pinagkukunan ng materyal:

American Occupational Therapy Association, American Physical Therapy Association, American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, Rehabilitation Accreditation Commission, Association of Rehabilitation Nurses

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.