Sexual Health

Ang sekswal na pagkakakilanlan ay importante at isang aspektong sumasaklaw sa pagkatao ng isa – ang seksuwalidad ay gumaganap ng mahahalagang papel sa kung ano ang nararamdaman natin sa ating mga sarili, kung paano tayo makitungo sa iba, at kung paano ang iba makitungo sa atin.

Para makasiguro, ang paralisis ay kadalasang nakakaapekto sa seksuwalidad ng indibiduwal, kalakip na ang mga pagbabago sa pisikal na aspektong ginagampanan, sa pakiramdam, at sa reaksyon. Ang pansariling imahe o pagkatao ay maaaring maging maligalig. Pinag-iisipan ng mga tao kung sila ba ay maaari pang makipagtalik, kung sila ba ay makakaganyak pa ng kapareha, kung mananatili pa ang mga ito, at kung ang pagkakaroon ng mga anak ay posible.

Samantalang ang seksuwal na saklaw ay may iba-ibang pagpipilian, ang pisikal na pagkaakit at ang seksuwal na gawain ay makatutuhanang antisipasyon – kahit nasa ano pang antas o kaganapan ng paralisis. Ang seksuwal na kaluguran ay posible. Ang paralisadong mga kababaihan ay nagkakaanak; ang paralisadong mga kalalakihan ay nagiging mga ama. Ang mga paralisadong tao ay nagkakaroon ng mapagmahal at pangmatagalang relasyon.

Ang susi sa matagumpay na pagbibigay kahulugan sa seksuwal na pagkakakilanlan ng isa ay sa pamamagitan ng pag-eeksperimento at bukas na pakikipagtalastasan. Tutulong ito upang maunuwaan ang hinggil sa mga parte ng katawan at likas na mga proseso ng seksuwal ng mga ginagampanang papel at mga seksuwal na pagtugon. Ito ay tutulong din upang maiugnay ang nararapat na mga pamamaraan at ng mga dalubhasa may kinalaman sa kalusugan o ng mga manggagamot na manghawakan sa mga pagpipilian.

Hinati ng Sentro Ng Kolektibong-yaman Sa Paralisis ng Sekswal na Pangkalusugan ayon sa kasarian. Kalakip sa uring Seksuwalidad Pangkalalakihan ang maikli’t komprehensibong pananaw sa seksuwal na ginagampanang papel ng mga kalalakihan at ang mga epekto ng paralisis. Ang saklaw ng seksuwalidad para sa mga kababaihan naman ay nagsasangkot ng mga saligang impormasyon hinggil sa seksuwal na papel na kanilang ginagampanan, kasama na ang pagbubuntis at pag-aalaga sa mga bata.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.