Social Security and Disability

May dalawang pangunahing programa ang Social Security na tumutulong sa mga taong may kapansanan, ang Social Security Disability Insurance (SSDI o Segurong Pangkapansanan ng Social Security) at ang Supplemental Security Income (SSI o Karagdagang Kita na Pangkaligtasan).

Social Security Disability Insurance (SSDI)

Ang kapansanan sa ilalim ng Social Security ay batay sa iyong kakayahang magtrabaho. Tinuturing kang may kapansanan sa ilalim ng mga patakaran ng Social Security kung hindi ka na makatrabaho sa posisiyon na dating ginagampanan at napasiyahang hindi ka na makabagay sa iba pang trabaho dahil sa iyong (mga) kalagayang medikal. Kinakailangan din na ang iyong kapansanan ay tumagal o inaasahang tumagal ng hindi kukulang ng isang taon, o kaya maaaring magtungo sa kamatayan.

Bukod dito, ikaw ay dapat nagtrabaho ng sapat na panahon, kamakailan lamang, sa ilalim ng Social Security upang makakuha ng mga benepisyong pangkapansanan. Ang taong kwalipikado ay dapat nakapagtrabaho ng 5 taon sa loob ng 10 taon bago nagkaroon ng kapansanan at nakapagbayad ng mga buwis sa FICA. Kinakailangan na ang kapansanan o pinsala ay inaasahang tumagal ng hindi kukulang ng isang taon.

Ang mga benepisyo ng SSDI ay para sa mga taong may mga kapansanan na “mapapasiyang medikal” na pumipigil sa kanila na magpatuloy sa trabaho o gumawa ng anumang “gawaing may sapat na kita” (substantial gainful activity). Ang SSDI ang nakakatulong sa mga manggagawa na hindi na matulungan ng mga pagbabago at pag-aagpang na tinuturing na “mga makatwirang akomodasyon” sa Americans with Disabilities Act (ADA o Batas para sa mga Amerikanong May Kapansanan).

Marami sa mga unang paghiling ng benepisyo sa SSDI ay tinatanggihan ng Social Security. May tatlong antas sa proseso ng pag-apila nito. Sa anumang antas, ang isang aplikante ay kinakailangan magsumite ng ebidensyang medikal na nagpapatunay na siya ay may kapansanan. Ang katibayan hinggil dito ay dapat magmula sa doktor ng aplikante, hindi mula sa mismong aplikante.

Supplemental Security Income (SSI)

Ang Supplemental Security Income (SSI o Karagdagang Kita na Pangkaligtasan) ay programang nagbibigay ng buwanang sustento sa mga taong may limitadong kita at kakayahan kung sila ay 65 taong gulang o higit, o kung sila ay bulag o may iba pang kapansanan. Kung maaari kang tumanggap ng SSI, ika’y makakatanggap ng buwanang sustento at, depende kung saan estado ka nakatira, ang mga sumusunod na benepisyo at serbisyo : Medicaid; mga food stamp; libreng hulog sa seguro ng Medicare (lahat ng mga estado).

Ang mga benepisyo ng SSI ay hindi nababatay sa iyong dating trabaho o sa dating trabaho ng isang kamag-anak.

Sa karamihang estado, ang mga tumatanggap ng SSI ay makakakuha rin ng Medicaid (ayuda medikal) para itustos sa ospital, bayad sa doktor, mga ineresetang gamot, at iba pang gastos sa kalusugan.

Ang mga tumatanggap ng SSI ay maaari ring makakakuha ng mga food stamp sa kabuuan ng U.S. maliban sa California. Ang Programa ng SSI ay tumatanggap ng pondo mula sa General Revenue (mga buwis ng taumbayan). Ang salaping ito ay hindi galing sa mga buwis na nalilikom ng Social Security sa ilalim ng Federal Insurance Contributions Act (FICA o Batas-Pederal para sa Kontribusiyon Sa Seguro).

Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng Social Security para sa mga detalye hinggil sa mga programa na angkop sa kapansanan.

Pinagkunang Materyal: Social Security Administration, Allsup, Inc

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.