Syringomyelia / Tethered Cord

Ang syringomyelia pagkatapos ng trauma o pagkasugat at pagkasuga o pagkatali ng kordon ng gulugod ay maaaring mangyari pagkatapos ng pinsala sa kordon ng gulugod. Maaari itong mangyari mula sa dalawang buwan hanggang sa maraming dekada pagkatapos ng pinsala. Ang dulot ng ganitong pinsala ay maaaring malubha, na nagsasanhi ng mga bagong antas ng pagkapinsala kahit malaon na ang panahong matagumpay na paggaling. Ang mga klinikal na sintomas ng syringomyelia at pagkakatali ng kordon ng gulugod ay pareho at maaaring isama ang mabilisang paghina ng kordon ng gulugod, tuluy-tuloy na pagkawala ng sensasyon o pandamdam o lakas, labis na pagpapawis, paninigas o pagpupulikat, sakit at autonomikong dysreflexia (AD).

Sa syringomyelia matapos ang trauma (sear-IN-go-my-EE-lia), ang isang bukol o puwang na puno ng likido ay namumuo sa kurdon. Ang pagkilos na ito ay maaaring tumagal, at maaaring umabot sa dalawa o marami pang pangkat ng gulugod galing sa antas ng SCI.

Ang tali-taling gulugod ay isang kondisyon na kung saan ang peklat sa tisyu ay nabubuo at nagtatali-tali, o hinahawakan ang kordon ng gulugod sa dura. Ang dura ay isang malambot na lamad ng tisyu na nakapaligid dito. Ang peklat sa tisyu na ito ang pumipigil sa normal na daloy ng tubig sa gulugod sa paligid ng kordon ng gulugod at hinaharang nito ang normal na kilos ng kordon ng gulugod sa loob ng lamad. Ang tali-tali o pagsuga ay nagdudulot ng pamumuo ng bukol. Ang tali-taling kurdon ay maaaring mangyari kahit walang sintomas o katunayan ng pagkakaroon ng syringomyelia, subalit ang trauma pagkatapos na namuo ang bukol ay hindi nangyayari nang walang katunayan ng pagtatali-tali ng kurdon.

Madaling nakikita ng Magnetic Resonance Imaging (MRI) ang mga bukol sa kordon ng gulugod kung walang kasamang bakal, pilak or butil ng tingga.

Ang post-traumatic na pagsuga at syringomyelia ay parehong ginagamitan ng operasyon. Ang pagkakalas ay nangangailangan ng isang maselang operasyon upang palabasin ang tisyu ng peklat sa paligid ng kordon ng gulugod upang mapanumbalik ang likidong dumadaloy sa kordon ng gulugod at ang pagkilos sa gulugod. Dagdag pa rito, may isang maliit na dugtong o graft ang inilalagay sa lugar ng pagtatali upang palakasin ang puwang na dural at bawasan ang panganib ng pagkakaroon ulit ng peklat. Kung mayroong bukol, isang tubo, o shunt ang inilalagay sa loob ng butas para padaluyin ang likido mula sa bukol. Karaniwang lumalakas at bumubuti ang kalagayan at nababawasan ang sakit na nararanasan ng mga taong inooperahan dito.

Sa mga eksperimento sa Unibersida Ng Florida, ang mga taong may bukol sa kordon ng gulugod ay ginamitan ng injection ng fetal tissue. Hindi naman inaasahan na ang ganitong paraan ay agad susundan o gagawin ng ibang mga doktor, ngunit ang tisyu ay lumaki at pinuno nito ang mga puwang na pumigil sa mas malubhang pagkawala ng paggamit.

Ang Syringomyelia ay nangyayari din sa mga taong may abnormalidad sa utak mula pa pagkasanggol na tinatawag na Chiari Malformation -- sa panahon ng pagbubuo ng sanggol sa bahay bata, ang mababang bahagi ng serebelo ay umuusli mula sa likod ng ulo patungo sa serbikal na bahagi ng kordon ng gulugod. Ang mga sintomas ay karaniwang kinabibilangan ng pagsusuka, paghina ng mga kalamnan sa ulo at mukha, hirap sa paglunok, at magkakaibang antas ng kapansanan sa pag-iisip. Maaari ring magkaroon ng paralisis sa mga kamay at paa. Ang mga matatanda at mga kabataan na mayroong Chiari Malformation na di kinakitaan ng mga sintomas ay maaaring magpakita ng mga palatandaan ng kapansanang nagiging progresibo, tulad ng di-kusa, mabilis, at pababang kilos ng mata. Ang iba pa sa mga sintomas nito ay ang pagkahilo, sakit ng ulo, dobleng paningin, pagkabingi, walang kakayahang pag-ugnayin ang kilos at mga pag-atake ng matatalas na sakit sa loob at paligid ng mga mata.

Ang Syringomyelia ay maaari ring maiugnay sa spina bifida, tumor sa kordon ng gulugod, arachnoiditis, at idiopathic (walang tiyak sa sanhi) syringomyelia. Ang MRI ay lubusang nagtaas sa bilang ng mga sinuri mula pa sa panimulang kalagayan ng syringomyelia. Ang mga palatandaan ng karamdaman ay umuusad nang mabagal, subalit may kasamang biglaang pagkakaroon ng pag-ubo o pagpupuwersa.

Maganda-gandang kalagayan o istabilisasyon ang ilan sa mga resulta ng operasyon para sa mga nakararaming tao. Ang mabagal na pagbibigay lunas ay maaaring magdulot ng hindi malulunasang pinsala sa kordon ng gulugod. Ang pagbalik ng syringomyelia pagkatapos ng isang operasyon ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng karagdagan pang mga operasyon; itong mga operasyon ay maaaring hindi lubos na maging matagumpay na paraan sa mahabaang panahon. Umaabot sa kalahati ng mga taong ginamot na may syringomyelia ay nakaranas ng pagbabalik ng mga sintomas ng sakit na ito sa loob ng limang taon.

Mga pinagkuhanan ng materyal: National Institute of Neurological Disorders and Stroke, American Syringomyelia Alliance Project.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.