Wheelchairs, Seating, Positioning

Ang pangkaraniwang pahayag ay mali: ang mga tao ay hindi “nakaratay” sa kanilang silyang de gulong—sila ay katunayang malaya sa kanilang mga gulong. Ang taong paralisado ay maaring makalibot ng mabilis sa silyang de gulong, kaysa sa sinomang normal nakakalakad. Ang silyang de gulong ay nagbibigay pagkakataong makatrabaho, mamili o kumilos papunta sa alinmang lugar sa labas ng tahanan. Maari rin itong magamit sa isports tulad ng, karera, basketbol, tenis at atbp.

Sa maraming paraan, ang silyang de gulong ay nagsisilbing bisikleta—maraming mga dibuho at estilo na mapapagpilian, tulad ng mga dibuho galing sa ibang bansa, dibuhong pang karera, at iba pa. Ang upuan ay tulad din ng sapatos, mayroong mga modelong para sa espesiyal na hangarin, tulad ng isports o pagamit sa baku-bakong landas. Nguni’t kung ang akmang ay hindi tama, ang gumagamit ay hindi kakamit ng kaginhawahan, o lubos na kakayahan.

Ang pagpili ng tamang silyang de gulong, lalo na sa unang pag gamit, maaring kalitu-lito. Iyan ang dahilan na mas nakabubuti kung may kasamang propesyonal na may karanasan sa iba’t –ibang uri ng silyang de gulong, sa pag pili nito. Narito ang ilang mga pinagsasaligan sa pagkikilos ng mga silyang de gulong.

Silyang Di-tulak

Mga taong may lakas sa dakong itaas ng katawan, pinagkaugaliang gumamit ng di-tulak. Ginagamit nila ang kanilang bisig sa pagtulak ng mga gulong. Noong nakaraang henersiyon, ang silyang pamantayan, ay isang chrome-plated na dambuhalang may timbang na 50 libra. Ngayon ang mga silya ay maraming kulay at mas magaan, at ang dibuho ay mas mahusay. Ang mga bagong silya ay mas madaling tulakin, kaysa mga lumang dibuhong, sirain. Ang mga silyang magaan, na may matibay na balangkas, o ang balangkas na tumitiklop, ay lalong madali ilipat paloob at palabas ng mga sasakyan.

Lakas

Karamihan ng tao ay hindi nakakatulak ng silyang de gulong ng mag-isa at nanganailangan ng silyang de gulong de batirya. Maraming dibuho itong mga silyang de batirya. Ang mga silyang de batirya, ay parang silyang de gulong na di-tulak na may batirya, makina at sistemang pagmamaneho. Mayroon din modelo, na may upuang nakakabit sa taluktok ng plataporma, na may makina.

May mga modelong skuter na may tatlo o apat na gulong, para sa mga taong hindi laging nangangailangan.

Paglipas ng ilang taon, ang mga namimili ng silyang de batirya ay may kakaunting modelo at uri lamang. Ngayon, may mas maraming pagpipilaan, lalong magaan, lalong mabilis at lalong malakas ang mga modelo. Dahil ang mga silyang de gulong ay may kamahalan, ang bayaran ay ang paksang kailangan lutasin. Dapat ayusin ang pagmumulan ng pundo, OT, espesyalista ng silya, tagatustus ng pagbabao upang makamit ang pinakamahusay na paraan.

Bata/Pambatang mga Silya

Nang dahil ang mga katawan ng mga bata ay lumalaki at nagbabago, ang mga silya nila ay dapat palitan at halinhan ng mas madalas kaysa mga silya para sa mga matatanda. Dahil ang mga silya ay mahal, at ang tagapaglaan ng seguro ay naglalagay ng limitasyon sa pagpapalit , ang mga tagapagawa ay umaalok ng mga silya na maaring ilagay sa tamang sukat para sa batang lumalaki. Ang mga gumagawa ng silyang de gulong , gumagawa rin ng mga silya na hindi may itsurang ‘medikal’ tulad ng mga lumang istilo. Ito’y may mga dibuhong mas maayos tignan, at makulay na apholsteri.

Ang mga taong may paralisis, ay may panganib na magkaroon ng matinding sugat, at dahil diyan, ito’y nangangailangan ng ispesiyal na almuhadon at sistema ng upuan, at sa ganoong paraan, mabigyan ng kaunting kaginhawaan. May tatlong uri na almuhadon, na nagbibigay benepisyo sa bawat gumagamit: hangin, bula, o likido (bagay na malagulaman.) lagging makipag konsulta sa espesyalista sa pagupo para malaman ang tamang silya para sa bata.

Tagilid o Pagkiling

Mayroon mga taong gumagamit ng ispesyal na silyang de gulong na nagmumudmud ng presyon, sa ganoon makaiwas ng panunugat sa balat. Ang mga silyang ito’y nagdaragdag rin ng ginhawa at resistensiya sa pag-upo. Ang isang uri na silya ay tinatawag “tilt in space” (tagilid sa espasyo), nagpapalit-palit ang posisyon ng tao, habang nananatili ang anggulo ng balakang, tuhod at bukung-bukung. Sa katunayan, ang buong silya ay nakatagilid. Ang isa pang klaseng silya, ay gumagamit ng sistemang nakakiling. Ito’y sistemang nagpapalit ng anggulo ng silya sa likud, pinapahiga ang likod ng silya at kung minsan, itinataas ang mga binti para pumatag ang silya na parang higaan.

Ang sistemang nakatagilid ay nagmumudmud ng presyon mula sa puwit at sa posteryor ng hita, hanggang sa likod ng torso at ulo. Ito’y nagpapanatili ng tamang postura at nagiiwas ng paling (ang pagkiskis ng mga tisyu na kinakaladkad sa loob ng masel.) Isang masamang epekto: Kung ang gumagamit ay nakaupo sa estasyon ng trabaho, kailangan siyang umatras para maiwasan ang pagbangga sa mga nakataas na tapakan ng mesa.

Ang mga sistemang pangtagilid, ay mayroong mabubukas na anggulo sa upuan hanggang sa likod; at kasama ng pahingahan ng binti, mayroon din mabubukas na anggulo sa tuhod. Mayroong mga benepisyo ang paghiga : sa kainan, sa pag dumi, sa pag bawas ng pantog (mas madali pag nakahiga.) Kadalasan, ang pagkiling ay nagdudulot ng higit na ginhawa kaysa pagtagilid, nguni’t mas malaki ang panganib na lumiko ang silya. Ang pagtaas ng mga binti ay mas maginhawa para sa mga taong may edema.

Ang pagtagilid at ang pagkiling ay dapat ipagtugma at ipagreseta ng mga espesyalista ng silya

Ang Pagpipili

Mahalaga ang tamang pagpipili ng silyang de gulong: ito ba’y para sa loob ng bahay lamang? Para sa labas o kaya para sa pang abusong gamit? Madali bang kalasin para mabitbit sa biyahe? Ang pagpili ng upuan ay may mga batayan: ang maisauli ang nagugol ; at kung ano ang karapat-dapat bilhin.

Pinagkunang Materyal: American Occupational Therapy Association, WheelchairNet, AbleData

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.