Câu hỏi và thông tin cá nhân của bạn

Câu nào sau đây mô tả mối quan hệ của bạn với người bị tê liệt? *

Người bệnh tê liệt đã từng hoặc hiện có đang phục vụ trong Lực Lượng Vũ Trang (quân đội Hoa Kỳ) không?

Lực Lượng Quân Đội nào mà người bị tê liệt đã tham gia?

Thông tin dưới đây không bắt buộc. Chúng sẽ giúp chúng tôi xác định câu hỏi của bạn và chuyển bạn tới chuyên gia thông tin phù hợp của Quỹ Reeve.

Thông tin về bệnh tê liệt

Bệnh tê liệt bắt đầu từ khi nào?

Nguyên nhân gây bệnh tê liệt?

Cause of spinal cord injury:

Vị trí và mức độ tổn thương tủy sống:

Loại bệnh tê liệt:

Có cần dùng máy thở nhân tạo không?

Thông Tin Cá Nhân

Người bệnh bại liệt bao nhiêu tuổi?

Giới tính của người bệnh bại liệt?

Tình trạng hôn nhân của người bệnh bại liệt:

Người bệnh bại liệt có là người thuộc chủng tộc nói tiếng Tây Ban Nha, Latinh, hoặc gốc Tây Ban Nha không?

Người bệnh bại liệt thuộc chủng tộc nào?

Người bị tê liệt quan tâm thông tin đăng ký với Cục Cựu Chiến Binh không?

Người bệnh bại liệt có bảo hiểm loại nào?

Bạn có quan tâm đến tư vấn từ người đồng cảnh ngộ không?

Nếu có, vui lòng chỉ rõ ai là người yêu cầu tư vấn từ người đồng cảnh ngộ. Đánh dấu tất cả các câu phù hợp.

Bạn có muốn nhận email bản tin và các cập nhật Reeve khác của chúng tôi không?

Trang web của Trung Tâm Giúp Đỡ Người Bệnh Tê Liệt Quốc Gia được Cục Quản Lý Sinh Hoạt Cộng Đồng (ACL) thuộc Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (HHS) hỗ trợ như một phần của trợ cấp hỗ trợ tài chính có tổng giá trị $8.700.000 do ACL/HHS tài trợ 100 phần trăm. Các nội dung trên trang web thuộc về (các) tác giả và không nhất thiết đại diện cho các quan điểm cũng như sự phê duyệt chính thức của ACL/HHS hoặc Chính Phủ Hoa Kỳ.