>Lịch sử nghiên cứu SCI

Tổng quan hồi cứu về tiến trình trong các lĩnh vực quan trọng của nghiên cứu SCI.

>Thử nghiệm lâm sàng là gì?

Các câu hỏi phổ biến, và xem xét một số thử nghiệm lâm sàng hiện đang khai phá những giới hạn mới trong ngành.