Pamumuhay nang May Paralysis

May mga tanong kayo. May mga sagot kami.

Kayo man ay bagong paralisado o isang tagapag-alaga na naghahanap ng makakatulong sa isang mahal sa buhay, narito kami upang magbigay ng impormasyon para sa inyo na kailangan ninyo. Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga mapagkukuhanan ng impormasyon at tulong sa kalusugan, mga gastusin at insurance, rehabilitasyon, at marami pang iba.

Tuklasin ang mga mapagkukuhanan ng impormasyon para sa paralysis

Phone

Kailangan mong makipag-usap?

Ang aming mga information specialist ay available para sagutin ang inyong mga katanungan.Tumawag sa toll-free 1-800-539-7309 Lunes-Biyernes, 9am-5pm ET.

Libre para ma-download

Paralysis Resource Guide 02 >Gabay sa mapagkukunan ng may paralysis

Ang aming libreng gabay (guide) ay isang mahalagang tool para sa lahat ng namumuhay nang may paralysis.

Wallet Cards 02 >Mga wallet kard

Makakakuha ng madaling dalhin na mga wallet card na may mahahalagang impormasyon na maaaring makaligtas sa inyong buhay. Available para sa parehong mga adult at bata.

Factsheets >Mga Booklet o librito na Nagbibigay Impormasyon

Lubos pang matutunan ang mga paksang may kinalaman sa paralysis na pinagkaka-interesan ninyo gamit ang aming booklet.

Factsheets >Mga Fact Sheet

Mga fact sheet na nagbibigay ng impormasyon sa iba’t ibang mga paksa na may kinalaman sa paralysis

Tungkol sa Reeve Foundation

Prc Prcreeve >Tungkol sa Paralysis Resource Center

Paano Matatamo ang "Pag-aalaga Ngayon"

Christopher Reeve570X280 >Tungkol sa Amin

Ang Pag-aalaga Ngayon. Lunas para Bukas.

Getty Images 1163525020 >Quality of life grant program

Ang Quality of Life Program ay available lang sa Estados Unidos.

Ang Aming Misyon

Ang Reeve Foundation ay nagsisikap na mabigyang lunas ang spinal cord injury sa pamamagitan ng pagpopondo sa innovative na pananaliksik at pagpapahusay sa kalidad ng buhay para sa mga taong namumuhay nang may paralysis sa pamamagitan ng mga grant, impormasyon at pagtatanggol.

Napakarami sa ating mga mithiin at panaginip ay tila imposible sa umpisa, tapos ay nagiging alangannin na mangyari, at lumaon, kapag hangarin natin ito, tiyak nang darating ito. - Christopher Reeve
Dana And Chris

Kuh ni Timothy Greenfield-Sanders