>Trabaho at Mga Benepisyo

Mga programa na nakakatulong sa mga taong nabubuhay ng may kapansanan ay nakakasama sa mga taong nagtatrabaho.