Phúc Lợi An Sinh Xã Hội và Phúc Lợi Tàn Tật / Social Security and Disability

Hiện có hai chương trình An Sinh Xã Hội chính giúp hỗ trợ người tàn tật là Bảo Hiểm Tàn Tật An Sinh Xã Hội (SSDI) và Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI).

Bảo Hiểm Tàn Tật An Sinh Xã Hội (SSDI)

Tình trạng tàn tật theo An Sinh Xã Hội dựa trên việc quý vị mất khả năng lao động. Quý vị được xét là đối tượng tàn tật theo những quy định An Sinh Xã Hội nếu quý vị không thể làm được công việc mà trước đây quý vị từng làm và có quyết định cho thấy quý vị không thể chuyển sang công việc khác do bệnh lý của quý vị. Tình trạng tàn tật của quý vị cũng phải kéo dài hoặc được cho rằng sẽ kéo dài trong ít nhất một năm hay sẽ dẫn tới tử vong.

Ngoài việc phải thỏa mãn định nghĩa về tình trạng tàn tật, quý vị còn phải từng làm việc trong khoảng thời gian đủ dài, và trong thời gian cách đây không quá lâu, theo quy định An Sinh Xã Hội để đủ điều kiện nhận phúc lợi tàn tật. Một người phải từng làm việc ít nhất 5 năm trong khoảng thời gian 10 năm ngay trước khi bị tàn tật và phải đã đóng thuế FICA. Tình trạng tàn tật hoặc suy giảm chức năng phải được cho rằng sẽ kéo dài trong ít nhất 12 tháng.

Phúc lợi SSDI dành cho những người lao động bị suy giảm chức năng "có thể xác định về mặt y tế" khiến họ không thể tiếp tục làm việc hay thực hiện "hoạt động tạo thu nhập thực sự". SSDI là mạng lưới an toàn cho những người lao động không thể được giúp đỡ từ những điều chỉnh và thay đổi phù hợp mang tên "điều kiện thích hợp" trong Đạo Luật về Người Mỹ Tàn Tật (Americans with Disabilities Act - ADA).

Một số lượng lớn các yêu cầu chi trả phúc lợi SSDI ban đầu đều bị Ban An Sinh Xã Hội khước từ. Thực tế là có ba cấp độ trong quá trình đệ trình xin phúc lợi. Để yêu cầu phúc lợi được chấp thuận ở bất cứ cấp độ nào, người xin phúc lợi phải cung cấp bằng chứng y tế về một điều kiện gây ra tàn tật. Nguồn bằng chứng thuyết phục nhất là bác sĩ của người xin phúc lợi chứ không phải bản thân người xin phúc lợi.

Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI)

Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income - SSI) là một chương trình chi trả hàng tháng cho những người có thu nhập và nguồn thu nhập hạn chế nếu họ từ 65 tuổi trở lên hoặc nếu họ bị mù hoặc bị một tàn tật khác. Hội đủ điều kiện nhận SSI có nghĩa là quý vị sẽ được nhận khoản tiền phúc lợi hàng tháng cùng những dịch vụ và phúc lợi như sau, tùy theo tiểu bang nơi quý vị sinh sống: Medicaid; phiếu thực phẩm; phí bảo hiểm Medicare được chi trả (ở tất cả các tiểu bang).

Phúc lợi Thu Nhập An Sinh Bổ Sung không căn cứ theo công việc trước đây của quý vị hoặc công việc trước đây của một người thân trong gia đình.

Tại phần lớn các tiểu bang, người nhận SSI cũng có thể nhận Medicaid (trợ giúp y tế) để chi trả cho thời gian nằm viện, hóa đơn thanh toán cho bác sĩ, thuốc kê theo đơn và các chi phí y tế khác.

Người nhận SSI cũng có thể hội đủ điều kiện nhận phiếu thực phẩm tại mọi tiểu bang trừ Tiểu Bang California. Chương trình SSI nhận nguồn kinh phí từ Ngân Khố Chung. Chương trình này không nhận kinh phí thông qua khoản thuế An Sinh Xã Hội được giữ lại theo Đạo Luật Đóng Góp Bảo Hiểm Liên Bang (Federal Insurance Contributions Act - FICA).

Vui lòng liên hệ với văn phòng An Sinh Xã Hội gần nhất để biết chi tiết về các chương trình trợ giúp người tàn tật.

Nguồn: Cơ quan Quản trị An sinh Xã hội , Allsup, Inc.

Tải xuống Hướng dẫn tài nguyên bệnh bại liệt của Quỹ Reeve
Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn

Nhóm chuyên gia thông tin của chúng tôi có thể trả lời câu hỏi và cung cấp thông tin bằng hơn 170 ngôn ngữ.

Vui lòng gọi đến số 800-539-7309

(Người gọi quốc tế sử dụng số 973-467-8270)

9:00 SA-5:00 CH từ Thứ Hai đến Thứ Sáu theo giờ ET hoặc gửi câu hỏi của bạn.