>Functional electrical stimulation

Mga electrical pulse para magising ang mga muscle.

>Maghanap ng rehab center

Alamin kung paano mahanap ang naaangkop na mga mapagkukuhanan ng tulong at impormasyon para sa rehab na pinakamalapit sa inyo.

>Mga Walking system at braces

Ang mga innovative na device at braces na nagsusuporta sa mas malaking paggana at kalusugan.

>Programa para sa ehersisyo ni Christopher

Alamin ng higit pa ang tungkol sa intensive na pamamaraan ni Christopher Reeve sa fitness.