Join us for the 1st Annual SCI Investor Symposium

Connect

Hội thảo trên web: Giới Thiệu về Medicare

Bảo hiểm cho những người sống chung với tê liệt

Các chủ đề được bao quát bao gồm:

  • Tổng Quan về Tính Hội Đủ Điều Kiện và Ghi Danh vào Medicare
  • Thực Tế và Ngộ Nhận về Bảo Hiểm
  • Giới Hạn Phúc Lợi Trị Liệu Sức Khỏe Tại Nhà
  • Kháng Cáo

Người Thuyết Trình của Trung Tâm Vận Động Medicare:

Judy Stein, Giám Đốc Điều Hành, Luật Sư
Kathy Holt, Phó Giám Đốc, Luật Sư

Được ghi hình vào ngày 3 tháng 5 năm 2017