>Mga opsyon para sa power wheelchairs

Ang mga power wheelchair ay nagkakaloob ng ligtas, nasa oras at independiyenteng pagkilos para sa isang indibiduwal.

>Pagpili ng tamang wheelchair

Ang pagpili ng tamang wheelchair ay maaaring nakakalito. Kailangan ninyong ikonsidera ang estilo, pagganap at iba pang mga feature.

>Webcast: Pagpili ng wheelchair

Mga makakatulong na tip na dapat ikonsidera kapag binabalik-aralan ang inyong mga opsyon para sa mga wheelchair.

>Webcast: Pag-upo at pagkilos

May ibinabahaging mga pananaw si Candace Cable kung paano maging komportable habang gamit ito.

>Webcast: Rick Hayden sa manual wheelchairs

Gabay mula sa isang eksperto sa mga manual wheelchair.

>Webcast: Wastong wheelchair

Tinatalakay ni nurse Linda kung paano matitiak ang komportableng wheelchair na angkop sa inyo