Bladder Management

Ang paralisis sa ano mang antas ay madalas makaapekto sa gawaing pag-ihi at pagdumi. Ito ay sa dahilang ang mga nerbiyo na kumukontrol sa mga panloob na organo ay nakakabit sa pinakapuno ng kordon ng gulogud (mga antas S2-4) kaya’t ito ay hiwalay sa anumang bagay na nanggagaling sa utak.

Kahit halos imposible na mapanumbalik ang dating kontrol bago ang pagkaparalisa, mayroong malawak na mga pamamaraan at kasangkapan na magagamit sa pagpapaginhawa sa pag-ihi at pagdumi.

Paano nagsisilbi ang pantog:

Ang ihi ay binubuo ng sobrang tubig at mga asing nasasala mula sa daluyan ng dugo sa tulong ng mga bato. Mula sa mga bato ang ihi ay napupunta sa maliliit na tubo na tinatawag na lagusan ng ihi (ureter), upang ang ihi ay dumaloy sa iisang direksyon. Ang ureter o maliliit na tubo ay nakakabit sa pantog, o imbakan ng ihi. Kapag puno na ang pantog, ang mga nerbiyo ay nagpapadala ng senyas sa utak sa pamamagitan ng kordon ng gulugod.

Kapag oras na ng pag-ihi, nagbibigay ang utak hudyat mula sa kordon ng gulugod patungo sa pantog, upang ang kalamnan ng detrusor (pader ng pantog) ay humilab, at ang kalamnan ng sphincter, ang barbula na nasa itaas ng daluyan ng ihi, ay manlambot at bumukas. Ang ihi ay dumadaan galing sa urethra palabas ng katawan. Ito ay isang proseso na matataguriang mabikas para sa isang gawain na di natin binibigyan ng ganaanong pansin.

Dahil sa paralisis, ang normal na paraan ng pag-ihi ay nawawala sa ayos; hindi na dumadaan sa kalamnan ng pantog at ng utak ang mga senyales.

Kadalasang nangyayari sa mga taong maysakit na MS na magkaroon ng mga suliranin sa pagpapatakbo ng pantog. Maaaring biglang maihi kapag napabahing o tumawa, o kaya ay maaaring mawalang todo ang kontrol. Ang paglalaan ng nararapat na damit, gaya ng sapin at mga kagamitang para sa pagiging palaihi ay makatutulong sa kakulangan sa pagkontrol ng pag-ihi.

Pagkatapos ng trauma sa gulugod, ang pantog ay kadalasang naapektuhan sa isa nitong dalawang paraan:

Spastik (refleks) na pantog ay nagaganap kung ang pantog ay napupuno ng ihi, isang refleks agarang nagsasabi sa pantog na magpalabas ng ihi. Ang spastik na pantog ay malimit nangyayari kapag ang pinsala ay nangyayari sa itaas ng T12. Isang sintomas ng spastic na pantog ay ang hindi mo alam kung kailan o kung mawawalan ng laman ang pantog.

Ang flaccid na pantog (hindi refleks) ay mapapansin dahil ang mga reflex o inbuluntaryong paggalaw ng mga kalamnan ng pantog ay bumabagal o pumapalya. Kung hindi nararamdaman ang pagkapuno ng pantog, maaari itong maging sobrang lumobo o umunat. Ang ihi ay maaaring magbabara sa lagusan patungo sa bato (reflux). Ang pagkabanat ay nakakaapekto sa pagtigas ng mga kalamnan ng pantog.

Ang Dyssynergia ay nagaganap kung ang mga kalamnan ng sphincter ay hindi nakapagpahinga kapag humilab ang pantog. Ang ihi ay hindi makaagos sa daluyan nito, na maaaring humantong sa pag-agos pabalik sa bato. Maaari ring ang ihi sa pantog ay hindi maubos nang husto. Kabilang sa mga lunas ang pag-inom ng gamot o operasyon para mabuksan ang sphincter.

Ang pinakaraniwang paraan ng pag-alis ng ihi sa pantog ay ang paminsan-minsang paggamit ng kateter (ICP); kateter sa loob ng katawan (foley); at ang kondom na kateter para sa mga lalaki.

Marami ang mga pamamaraan sa pag-opera ng abnormal na paggana ng pantog. Ang paraang “Mitrofanoff” ay nagbibigay ng bagong daan sa ihi sa pamamagitan ng apendiks. Ito ay nagpapahintulot na maglagay ng isang kateter sa tiyan tungo sa pantog, malaking bentahin para sa mga babae at sa mga taong nahihirapan sa paggamit ng kamay.

Ang pampalaki ng pantog ay isang paraan ng pag-oopera upang palakasin ang pwersa ng pantog (sa tulong ng ilang parte ng mga bituka) upang bawasan ang palagiang paggamit ng kateter.

Ang sphincterotomy ay nagbabawas ng pwersang dumidiin sa barbula upang madaling makadaloy ang ihi sa pantog. May posibilidad rin ang operason ay makaapekto sa kakayahan ng mga kalalakihang magkaroon ng imboluntaryong paninigas ng ari. Ang ganitong operasyon ay hindi karaniwang ginagawa sa mga kababaihan.

Impeksyon sa Daluyan ng Ihi (Urinary Tract Infection)

Ang mga taong naparalisa ay nanganganib sa impeksyon sa daluyan ng ihi (UTI). Ang pinagmumulan ng impeksyon ay ang mga mikrobyo – grupo o kolonya ng maliliit, mikoskropiyong nag-iisang selulang nabubuhay sa katawan at may kakayahang magdulot ng sakit.

Ang mikrobyo sa balat at daluyan ng ihi ay madaling mapunta sa pantog kasama ng ICP, foley, at suprapubic na paraan sa pangagasiwa ng pantog. Ganundin, maraming tao ang hindi lubusang nauubusan ng; ang mikrobyo ay kadalasang dumadami sa ihi at nananatili sa pantog.

Ang ilang palatandaan ng UTI ay pagkakaroon ng lagnat, panggiginaw, pagduduwal, sakit ng ulo, matinding pananakit ng mga kalamnan, autonomic dysreflexia (AD). Maaari ring makaramdam ng hapdi habang umiihi, at/o pagkadama ng paghihirap sa ibabang bahagi ng balakang, tiyan, o ibabang bahagi ng likod.

Ang susi upang maiwasan ang UTI ay ang pigilan ang pagkalat ng mikrobyo tungo sa pantog. Ang tamang paglilinis ng mga kagamitang ginagamit sa pag-ihi ay makapipigil sa impeksyon. Ang mga latak ng ihi ay maaaring maipon sa tubo at mga nakakabit. Makakahadlang ito sa paglabas ng ihi at pinapadali ang pagkalat ng mikrobyo. Ang malinis na balat ay isa ring mahalagang hakbang upang pigilin ang impeksyon.

Ang pag-inom ng tamang dami ng likido ay makakatulong sa pagpapalabas ng mga mikrobyo at iba pang mga dumi sa pantog. Ito ay tutulong upang maiwasan ang UTI at mabawasan ang iba pang posibleng problema ukol sa pag-ihi.

Ang isang kompletong pagsusuring medikal ay inirerekomenda kahit minsan sa isang taon. Dapat na isama dito ang pagsusuring yurolohikal, pagskan sa bato o ultrasound para malaman kong ang mga bato ay gumagana nang maayos. Dapat makasama sa pagsusuri ang KUB, isang X- ray sa tiyan para makita ang bato o mga bato at pantog.

Kahit sa regular na programang pangangasiwa sa pantog at tamang pamamaraan sa pag iwas, ang panganib ay nanatili sa impeksyon ng pag ihi. Ang paggamot sa UTI ay kadalasang iniinuman ng antibyotik na inirireseta ng doktor.

Ang kanser sa pantog ay isa pang pinagkakabahala ng mga taong may pinsala sa kordon ng gulugod. Ang pananaliksik ay nagpapakitang tumataas ang panganib ng kanser sa pantog sa mga gumagamit ng kateter sa loob ng katawan nang matagal na panahon. Ang paninigarilyo rin ay nagpapataas ng panganib na magkaroon ng kanser sa pantog.

Mga pinakuhanan ng materyal:

National MS Society, Spinal Cord Injury Information Network, University of Washington School of Medicine/Department of Rehabilitation Medicine

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.