Skin Care

Ang balat ay ang pinakamalaking sistema ng organo sa katawan. Ito ay matibay at malambot at binibigyan ng proteksyon ang mga tisyu sa ilalim nito laban sa hangin, tubig, dayuhang sangkap at mikrobyo. Ito ay sensitibo sa pinsala at may pambihirang kakayanang maghilom. Bagama’t ito ay matibay, hindi kakayanin ng balat ang matagal at matinding pagkakadiin at priksyon.

Habang patuloy ang pagkakadiin sa balat, napipiga ang mga maliliit na daanan ng dugo na siyang nagdadala sa balat ng sustanysa at oksiheno. Kapag ang balat ay naubusan ng dugo nang matagal, ang tisyu ay namamatay at may nabubuong pagsusugat ng balat o ang tinatawag na sugat sa pagkakadiin ng balat (halimbawa sa higaan).

Ang sugat sanhi ng pagkakadiin ng balat ay isa sa mga pangunahing komplikasyon na matagal na panahong pinagdaraanan ng mga taong may paralisis. Halimbawa, tinataya na isa sa tatlong taong may pinsala sa gulugod ay magsusugat ang balat kung saan may pagkakadiin, mga ilang araw lamang makalipas ang sakuna at mga 50-80 porsyento ay magkakaroon ng pagsusugat makalipas pa uli ang ilang araw. Ang mga sugat sanhi ng pagkadiin ng balat ay karaniwang naiiwasan ngunit minsan ay nagkakaroon din kahit na yaong mga taong may mahusay ng pagangalaga at tamang kagamitan. Ang mga sugat na ito ay kadalasang matagal gamutin, at kailangan ang pera at sapat na pag-aalaga upang mapagaling; posibleng ang pasyente, lalo na iyong nagkaroon ng operasyon, ay tumigil lang sa higaan ng maraming buwan dahil sa sugat sa balat. Maaaring gumastos ang pasyente ng libu-libong dolyar dahil dito, bukod pa sa mawawalang oras niya para sa trabaho, pag-aaral at pamilya.

Ang mga sakit sanhi ng pagkakadiin, sugat sa pagkakadiin, sugat sa pagkakadiin ng balat sa higaan ay mga terminong patungkol sa mga pagkasira sa balat dulot ng matagal na pagkakalantad sa matinding pwersa o pagkakadiin. Ang kondisyon na ito ay literal na pagsusugat sa balat at sa iba’t ibang mga tisyu sa ilalim nito.

Ang pagkasira ng balat ng dahil sa pagkakadiin ay karaniwang nagsisimula sa parte ng katawan kung saan ang buto ay malapit sa ibabaw ng balat tulad ng balakang. Ang mabubutong bahagi ay agad tumatama sa balat mula sa loob. At kung tumatama din ang labas ng balat sa matitigas na bagay, ang balat ay nawawalan ng sirkulasyon. Dahilan sa ang bilis ng sirkulasyon ay nababawasan kung ang tao ay paralisado, mas kaunting oksiheno ang napupunta sa balat na nagpapababa ng tibay ng balat. Ang katawan ay sinusubukang labanan ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas maraming dugo sa mga apektadong bahagi ng balat. Ito naman ay maaaring magresulta sa pamamaga, na nagbibigay ng mas matinding pwersa sa mga daluyan ng dugo at lalo itong nagpapalala sa kondisyon ng balat.

Ang paggamot sa sugat sa balat ay maaaring mangailangan ng ilang linggong pagtigil sa ospital o pamamahinga upang ito ay gumaling. Ang mga malubhang kaso ng sugat sanhi sa pagkakadiin ay maaaring mangailangan naman ng operasyon o ang paglipat at pagpapatubo ng tisyu ng balat sa apektadong parte ng katawan.

Sino ang mga maaaring magkaroon ng sugat sanhi ng pagkakadiin? Kahit sino, maging yaong mga walang problema sa paggalaw ay maaaring magkaroon ng sakit na ito kung mananatili sila sa iisang posisyong lamang sa loob ng matagal na panahon, sapat upang makapagdulot ng matinding pwersa sa isang partikular na bahagi ng katawan. Ang mga taong gumagamit ng silyang de-gulong o matagal na nakaratay sa kama ay mas madaling magkaroon ng sakit sanhi ng pagkadiin ng balat dahil nahihirapan silang magbago ng posisyon o maglipat ng pwersa ng bigat ng kanilang katawan nang walang tulong sa iba.

Hindi lamang pagkawala ng pakiramdam ang maaaring maranasan. Ang paralisis na may kauganayan sa trauma/sugat o karamdaman ay nakakaapekto sa biokemistriy ng mismong balat. Halimbawa, maraming nawawalang protina tulad ng kolahen (na siyang nagbibigay sa balat ng tibay sa pagkabanat) na nagreresulta sa pagiging marupok ang balat at pagbawas sa pagka-elastiko nito. Ang proseso ng pagtanda ay nakakadagdag din sa paghina ng balat. Mas laganap sa matatanda ang pagkakaroon ng sugat sanhi ng pagkadiin ng balat.

Ang hindi paggamit sa mga masel sa paligid ng mga mabubutong bahagi ng katawan (balakang, sakong, siko, buto sa babang dulo ng gulugod, at ang upuang parte ng puwit) ay maaring magresulta sa pagkawala ng masel, na nakadaragdag sa risko ng panghihina ng balat.

Ang pagkiskis ng balat sa anumang bagay, tulad ng paghiga sa kama o pag-upo sa silya ay maaaring magpabanat o magpabaluktot sa mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng sakit o sugat sanhi ng pagkadiin. Maaaring magasgas ang balat kung hihilahin ito sa ibabaw ng anumang bagay sa halip na itaas na lamang ito. A pagkabunggo o pagkatumba ay maaaring pagkasimulan ng pinsala sa balat na hindi agad-agad nakikita. Ang sugat sanhi ng pagkadiin ay maaari ring magmula sa paglalagay ng pwersa sa balat na nagmumula sa damit, pangsuporta gaya ng matitigas na bagay. Ang mga taong limitado ang pakiramdam sa balat ay maari ring madalas na magkaroon ng mga sugat dulot ng pagkapaso.

Ang labis na pagkabasa o pamamasa ay isa ring dahilan ng pagkaroon ng sakit sanhi ng pagkadiin ng balat sa mga taong sobrang magpawis o may problema sa pagkontrol ng ihi.

Nutrisyon: Ang kakulangan sa nutrisyon ay maaaring magdulot ng pinsala sa kalusugan ng isang tao, ngunit ito ay mas seryoso sa mga taong paralitiko dahil mas malamang na magkaroon sila ng sakit o sugat sanhi ng pagkadiin na mas matagal gumaling. Kailangan ng katawan ng maraming uri ng sustansya tulad ng protina at bitamina upang mapanatiling malusog ang balat, maghilom ang anumang pinsala dito, at labanan ang kahit anong impeksyon. Ang katawang kulang sa nutrisyon ay limitado ang abilidad na maiwasan ang mga komplikasyon tulad ng sugat sanhi ng pagkadiin.

Problema sa timbang: Ang taong sobra sa tamang timbang ay mas malaki ang tsansang magkaroon ng sugat sanhi ng pagkadiin ganoon din naman ang mga taong kulang sa timbang. Sa mga taong sobra ang bigat, ang labis nilang timbang ay nakakapwersa sa mga mahihinang bahagi ng balat sa kanilang katawan. Ang kakulangan naman ng kalamnan at laman sa katawan –na maaaring isiping nagsisilbing pading–ay nagreresulta sa balat na mas mahina laban sa mga epekto ng sobrang pwersa dito.

Ang iba pang mga bagay na nagpapataas ng tsansa na magkaroon ng pressure sores ay ang mahinang pangangatawan, panunuyo ng katawan, maruming pangangatawan, paninigarilyo, anemia, kronikong mga sakit tulad ng diyabetes, sakit sa ugat, spasticity, paggamit ng mababang uri ng aparato, adiksyon sa droga at depresyon. Ipinapahiwatig ng mga babasahing pangmedikal na ang mga taong may depresyon ay maaaring hindi bigyang halaga ang mga bagay ukol sa pangangalaga sa sarili kasama na ang pag-iingat sa kalusugan ng balat.

Mga Uri ng Sakit o sugat Sanhi ng Pagkkadiin: Ang sugat sanhi ng pagkakadiin ay maaaring ikategorya sa apat na hakbang base sa lalim, laki, at kalalaan ng pinsala sa patong ng tisyu. Ang mga hakbang na ito ay: Unang Hakbang (pinakamaagang sintomas), Pangalawang Hakbang (mga paltos at minsa’y mga mababaw na sugat), Pangatlong Hakbang (ang pinsasala ay abot na sa ilalim ng tisyu) at Pang-apat na Hakbang (ang pinsala ay pumasok na sa masel at buto).

Unang Hakbang: Ang sugat sanhi ng pagkakadiin ay kadalasang nagsisimula bilang pamumula sa isang bahagi ng balat. Maaaring magkaroon ng pakiramdam na paninigas o init sa namumulang bahagi ng balat. Sa mga taong maiitim ang kulay ng balat, ang bahaging ito ay maaaring mas makintab o maiitim sa normal. Sa hakbang na ito, ang paglala patungo sa pagkasira ng tisyu ay maaaring mapigilan; ang balat ay babalik agad sa normal kapag naalis ang pwersa dito.

Pangangalaga: Alisin ang anumang sanhi ng pagkakadiin sa balat. Linisin ang naapektuhang bahagi gamit ang maliligamgam na tubig at panatilihin itong tuyo. Bigyan ng pagkakataon ang balat na lubusang gumaling at iwasan ang paglapat ng anumang pwersa dito hangga’t hindi tuluyang nawawala ang pamumula o pangingitim nito. Siguraduhing ang mga inuupuan o hinihigaan ay hindi makapagpapalala sa kondisyon ng naapektuhang balat. Iwasang matuyuan ng tubig ang katawan, magpahinga, at magkaroon ng balanse at masustansyang diyeta. Panatilihing malinis at tuyo ang balat. Suriin madalas ang balat. Kung ang sugat sanhi na pagkadiin ay hindi gumaling matapos ang mga ilang araw o hindi kaya’y lalong lumala, magpatingin na sa manggagamot.

Pangalawang Hakbang: Ang sugat sanhi ng pagkadiin ay naging paltos o langib at/o maaaring may sugat na sa ibabaw ng balat na posibleng mayroon nang pag-agos. Ito ay nangangahulugan na ang tisyu sa ilalim ay nagsimula nang mamatay. Kung hindi mahinto ang pagkakadiin ng balat at malapatan ng karampatang pangangalaga, ang sugat sanhi ng pagkadiin ay maaaring lumala sa puntong ang impeksyon ay umabot sa buto at magdala ng mga seryosong problema sa kalusugan.

Pangangalaga: Muli, alisin ang lahat ng pwersa sa napinsalang bahagi. Kumonsulta sa manggagamot. Panatilihing malinis at tuyo ang sugat at suriin nang malimit ang balat. Sundin ang mga utos ng manggagamot, na karaniwang kasama dito ay ang paglilinis ng apektadong bahagi gamit ang solusyong maalat na ginagamit sa panggagamot at pagtakip dito ng uri ng benda na itinakda ng manggagamot upang mapabilis ang paggaling ng sugat.

Pangatlong Hakbang: Sa hakbang na ito ng sugat sanhi ng pagkadiin ay mayroon ng malalim na sugat na namuo sa patay na tisyu. Ang pagkasira sa tisyu ay maaaring umabot na o maaaring mas malalim pa sa ilalim na bahagi ng balat o ikatlong patong ng tisyu ng balat, at posible ring umabot na sa buto.

Pangangalaga: Sundin ang mga tuntunin sa una at pangalawang hakbang. Kadalasang ang hakbang na ito ay nangagailangan na ng espesyal na paraan sa pangangalaga ng sugat; malimit na kasama dito ang paglilinis ng sugat (debridement) o operasyon upang alisin ang mga patay na tisyu at mga bakteriya sa sugat. Ang pagangalaga sa bahaging inopera pagkatapos ng operasyon, ay kinabibilangan ng mga gasa, mga pamahid na gamot, mga antibayotiko, at mas tugmang higaan or upuan upang makaiwas sa paglapat ng puwersa sa balat.

Pang-apat na Hakbang: Ito ang pinakamalalang hakbang ng sugat sanhi ng pagkadiin. Ang pinsala ay umabot na sa kalamnan at posibleng bumaba na sa buto. Madalas ay may lalabas nang likido mula sa sugat. Sa mga talagang malalang kondisyon, maaaring magkaroon na ng sobrang nana.

Pangangalaga: Kung ikaw ay may lagnat, may nakikitang berde or madilaw na pag-agas, at may nararamdamang init sa paligid ng sugat, maaariing mayroon ka nang impeksyon. Sa tuwing may nabubuong impeskyon sa sugat sanhi ng pagkakadiin lahat ng nakapaligid na mga tisyu ay nasa panganib na mahawa ng impeksyon. Kung ito ay mangyari, posibleng magkaroon ng sepsis (isang uri ng pagkalason sa dugo). Kung pababayaan ang sugat, maaari itong nakamamatay.

Ang sugat sa bakat sa Pang-apat na Hakbang ay maaaring mangahulugan na kailangang maipasok sa ospital ang pasyente ng ilang linggo na susundan pa ng ilang linggo uli ng pamamahinga. Madalas ang malalalang sugat sanhi ng pagkadiin ay kakailanganing sumailalim sa operasyon o pagpapatubo at paglilipat ng balat (kadalasang galing sa binti ang balat na itatahi sa bahagi na mayroong sugat). Ang mga ganitong operasyon ay maaaring magkahalaga ng $100,000 o higit pa at kailangan din ng mahabang panahon para sa pagpapagaling.

Ang operasyon para sa malalang kondisyon ng sugat ay maaaring maiwasan nang lubusan kung gagamit ng dextranomer na bato o mas bagong mga molekulo na mahilig sa tubig tambalan Ng dalawang molecule” na nakapagpapabilis ng paghilom ng sugat na hindi kakailanganin ng operasyon. Ngayon ay marami nang mga bagong pamahid tulad ng dyel na nakababad sa tubig at mga bagong pambenda sa sugat tulad ng may likidong pantapal sa sugat na maaaring gamitin upang matulungang mapabilis ang paghilom ng mga sugat dahil sa presiyon.

Dagdag pa rito, mayroon nang mga ibang uri ng makabagong paraan ng paggamot na bagama’t hindi pa malawakang ginagamit, ay napatunayang epektibo rin. Isa rito ay ang tinatawag na pagtulong ng bakyum sa pagtatapos ng terapy. Ang paggamit ng bakyum na paglalapat sa sugat ng espuma ay lumilikha ng negatibong puwersa sa paligid ng sugat na nagpapasigla ng daloy na dugo at nagpapagaling ng sugat. Posible ring ikonsidera ang paggamit ng elektrisidad sa panggagamot. Sa pamamaraang ito, isang napakahinang kuryente ang ginagamit upang magdulot ng paghilom. Sapagkat ito ay mga pinakabagong uri ng paggamot sa sugat sanhi ng pagkadiin sa balat, karaniwang kailangang humanap pa ng personel na may kasanayan sa paggamit ng mga tamang aparato.

Mga Basikong Panglunas:

Pag-alis ng pwersa sa balat

Paglanggas sa sugat gamit ang solusyong maalat

Palagiang paglipat ng puwersa ng bigat

Espesyal ng mga upuang kutson at kama

Paggamit ng tubig na umaalimpuyo upang alisin ang patay ng tisyu

Mga antibayotikong pamahid

Malagumang pambenda

Pambenda na hydrocolloid

Mga antibayotiko

Paglanggas

Pagpapatubo at paglilipat ng balat sa pamamagitan ng operasyon

Paglilinis sa pamamagitan ng operasyon

Paggamit Ng Bakyum Sa Pagtatapos Ng Terapy

Terapy Na Ginamitan Ng Elektrisidad

Mahalagang malaman na ang mga problema sa balat ay halos laging naiiwasan kung madalas na sinusuri ang balat at kung gagamit ng mga tamang aparato. Mayroon nang mga iba’t-ibang uri ng mga gamit sa pagbabawas ng presyon sa balat, tulad ng mga espesyal na kama, kutson, mga pamatong sa kama, o kutsong pang-upuan, na kayang suportahan ang katawan habang nakahiga o nakaupo.

Pag-iwas

Ang unang depensa ay ang pagiging risponsable sa pangangalaga ng balat. Ang mga taong nasa panganib na magkaroon ng sugat sanhi ng pagkakadiin ay kailangang magkaroon ng rehimen sa pagsuri ng kanilang balat araw-araw. Ang mga taong may limitadong kakayahan o yung mga nakaratay sa kama ay kailangang araw-araw na tulungan ng mga tagapag-alaga; ang mga magulang ng mga batang gumagamit ng upuang de-gulong ay kailangan tingnan nang madalas ang balat kung saan ang pasyente ay maaaring magkaroon ng problema.

Mahalaga ang palagiang paginspeksyon ng mga gamit pang suporta, upang masiguro na ito ay nasa mabuting kundisyon. Laging inspeksyunin ang mga upuan ng silyang de-gulong, palikuran, de-makinang transportasyon at anumang ibang upuang kutson na ginagamit sa araw.Gamitin ang serbisyo ng mga may kasanayan na espeslalista sa pag-upo, upang pag-aralan ang mga maraming uri ng pamaraan ng upuan at kutson na mabibili. Marami ring uri ng pagbawas ng presyon sa gamit-tulugan (mga kutson at pamatong sa kutson) na kayang mailipat ang pwersa mula sa lugar kung saan kadalasang naididiin.

Ang diyetang mayaman sa bitamina at mineral ay mahalaga sa pag-iwas sa kahit anong kumplikasyon ng sugat sanhi ng pagkadiin. Ang mainam na diyeta ay nakalulusog ng balat; at ang malusog na balat ay may mas mataas na proteksyon laban sa araw-araw na pagkakalantad sa mga iba’t-ibang uri at antas ng pwersa at pahirap sa balat. Isa pa, kung magkaroon man ng pinsala sa balat, ang hustong pagkain na nagdadala ng nutrisyon sa dugo ay magpapadali ng paggaling Ang mga protina at amino acids ay mahalaga sa katawan upang mapanatiling malakas ang balat, mga masel at buto. At ang mga bitaminang A at E ay tumutulong sa kakayahan ng balat na maghilom.

Ang mga taong nasa silyang de-gulong ay kailangang ibahin ang posisyon araw-araw. Kung kaya pang igalaw ang itaas na bahagi ng katawan, ito ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng pagbuhat sa sarili mula sa silyang de-gulong nga mga ilang segundo tulad ng kung paano isinasagawa ang pagtulak sa sarili pataas. Ang gawaing ito ay nakapagbibigay sa upuang bahagi ng panahon na makapagpahinga mula sa pagkakadiin.

Sa mga taong walang kakayahang igalaw ang itaas ng bahagi ng kanilang katawan, ang tulong ay kailangan. May mga taong maaaring mangailangan ng silyang de-gulong na pwedeng ipahiga ang sandalan.

Ang taong nakaratay sa kama ay kailangang ibahin ang posisyon sa bawat isa o dalawang oras. Kailangang ingatan na hindi mabanat ang balat kung ililipat ng posisyon ng katawan ang indibidwal.

Paraan ng Pag-iwas

Ang balat ay nanatiling malusog sa tamang pagkain, tamang kalinisan at regular na pag-iwas sa matinding puwersa sa balat. Una, panatilihing malinis at tuyo ang balat. ang balat na laging basa sa pawis at iba pang dinidiskarga ng katawan ay mas madalas na magkaproblema.

Proteksyunan ang balat laban sa pagkakadiin sa pamamagitan ng pagiiba-iba ng position kahit kada dalawang oras.

Suriin ang balat kahit isang beses kada araw at bigyan ng higit na atensyon ang mga sensitibong bahagi nito.

Kumain ng balanseng diyeta na mayaman sa protina, bitamina at mineral.

Laging inspeksyunin ang mga pansuportang higaan o upuan at aparato kung ito ay nasa mabuting kondisyon.

Huwag manigarilyo. Pinapasikip nito ang mga daluyan ng dugo na naglilimita sa pag-abot ng nutrisyon sa balat. Ayon sa mga pananaliksik, ang mga madalas manigarilyo ay mas madaling magkaroon ng sugat sa balat.

Ang araw-araw na pag-eehersisyo ay nakakatulong upang maragdagan ng lakas at sigla ang balat at kabuuang kalusugan.

Palagiang palitan ang mga sapin sa kama at ang kasuotan.

Gumamit ng maligamgam na tubig at banayad na sabon na panlinis sa balat. Ang mainit na tubig ay maaaring makasakit o makasira ng balat.

Panatilihin ang kakayahan sa pagkontrol ng pag-ihi at pagdumi at bawasan ang pamamasa hangga’t maaari.

Subukang iwasan na malapatan ng pwersa ang mga mabubutong bahagi ng katawan.

Gumamit ng mga padding at ibang gamit na nagbibigay ng proteksyon tulad ng mga unan na nakakatulong bawasan ang puwersa sa balat.

Uminon ng maraming tubig. Ang gumagaling na sugat ay maaaring gumamit ng mahigit ikapat na bahagi ng tubig kada araw. Ang paginom ng 8-12 baso ng tubig araw-araw ay hindi magiging kalabisan. Paalala: ang serbesa at alak ay hindi kasama rito. Sa katunayan, ang alkohol nga ay nakapagdudulot ng pagkaubos ng tubig o panunuyo ng katawan.

Iwasan ang biglaang pagdagdag o pagbawas ng timbang. Siguraduhing palitan o iwasto ang mga ginagamit na aparato kung ang katawan ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa timbang at hugis.

Panatilihin ang tamang timbang. Ang sobrang pagkapayat ay maaaring magresulta sa pagkaubos ng dagdag-sapin sa pagitan ng iyong buto at balat, kaya’t kahit kaunting puwersa lamang dito ay maaaring maging dahilan na ng pagkasugat ng balat. Mapanganib din ang sobrang pagdagdag ng timbang. Maaring ang dagdag na taba ay dagdag na sapin ngunit ito ay nagdudulot din ng higit na puwersa sa balat.

Ipagpatuloy ang pagkuha ng mga dagdag na kaalaman sa sugat sanhi ng pagkadiin at mga paraan upang ito ay maiwasan.

Maging aktibo at mamuhay nang masaya.

Pinagkunang Materyal:

Mga Aklat:

Konsorsyum Para Sa Paggamot Ng Gulugod, Klinikal Na Pagsasanay At Mga Tuntunin. PresyonUlcer Prebensiyon At Paggamot Kasunod Ng Pinsala Sa Gulugod: Isang Giya Sa Klinikal Na Pagsasanay Para Sa Propesiyonal Na Tagapag-alaga. Washington, DC: Paralisadong Beterano Ng Amerika, 2002.

Ulsers Ng Paralisado: Isang Medikal Na DiksyonaryoBibliograpiya At Anotadong Giya Ng Pananaliksik Sa Mga Internet Reperensiya. San Diego, CA: Icon Health, 2004.

Hess, Cathy Thomas. Giya Klinical Sa Pag-aalaga Ng Sugat. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins, 2002.

Maklebust, JoAnn and Mary Sieggreen. Ulser Sa Presiyon: Giya Sa Pagpigil At Pamamahala. Springhouse, PA: Springhouse Korporasyion, 2001.

Morison, Moya. Pag-alaga Ng Di-naghilom Na Sugat: Pagsasanay Na Base Sa Paglutas Ng Problema. Mosby-Aklat Ng Taon, 2004.

Morison, Moya. Ang Prebensiyon At Paggamot Ng Ulser Sa Presyon. C.V. Mosby, 2000.

Phillips, Jenny. Karapatan Sa Edukasyon Klinikal: Pressure Sores. New York, NY: Churchill Livingstone, 1997.

Sugat Sa Presiyon: Isang Medikal Na DiksyonaryoBibliograpiya At Anotadong Giya Ng Pananaliksik Sa Mga Internet Reperensiya Sa Internet Referensiya. San Diego, CA: Icon Health Publications, 2004.

U.S. Departamento Ng Kalusugan At Serbisyo Sa Tao Paggamot Ng Ulser Sa Presiyon. Rockville, MD: U.S. Departamento Ng Kalusugan At Serbisyo Sa Tao, Serbisyo N Publikong Pangkalusugan, Ahensiya Ng Pagngangalaga Ng Kalusugan, Patakaran At Pagsasaliksik, 1994.

Mga Artikulo

Sugat Sa Presiyon: Unang Bahagi “Wala Bang Lunas?” PN (Paraplegia Balita). Junyo 2002 pp13-17.

Sugat Sa Presiyon: Bahagi II “Isang Sakit Na Walang Lunas?” PN (Balita Sa Paralitiko). July 2002 pp.33-38.

Ulser Sa Presiyon PN (Balita Sa Paralitiko ). January 2005 pp.45-6.

Pagsaliksik Ng Asosasyon Ng Muscular Dystrophy Feb. 1999 “Ang Mga Naka-abang Na Panganib Ng Sugat Sa Presiyon

JAMA & Artsibo talaan ng Artikulo SA Ulser Sa Presiyon.

Mga Video

Video Ni Mosby Sa Pagsasanay Ng Katulong Nars: Paghahadlang At Paggamot Sa Ulser Sa Presiyon. C.V. Mosby, 2001.

Pangngangalaga Ng Kutis: Panglaban Sa Ulser Sa Presiyon Medlantic Instityut Ng Pagsaliksik. Maaring mag-order sa PVA.

Pag-aalaga Ng Iyong Sugat. Thin Air Productions.

Mga CD-ROM

Ika-21 Siglo Kompletong Giya Medikal Sa Sugat Sa Presiyon, Sugat Sa Kama, Decubitus Ulsers: Dokumento Galing Sa Gobiyerno, Referensiya Klinikal,At Praktikal Na Impormasiyon Sa Pasyente At Manggagamot. Progressive Management, 2004.

Mga Terminong Ginamit sa Pananaliksik:

Sugat sa paghiga, Sakit sanhi ng pagkadiin, Sugat sanhi ng pagkadiin, Sugat sa paghiga sanhi ng pagkakadiin ng balat sa higaan, Pangangalaga sa sugat, Paglilista o paisa-isang pagsusuri sa balat

Ang impormasyon nakapaloob sa mensaheng ito ay may layong makapag-bigay ng kaalaman ukol sa paralisis at mga epekto nito. Walang anumang bahagi ng mensaheng ito ang nagtatalaga na gamitin ito para sa medikong pagsusuri at panggagamot. Hindi ito dapat magsilbing kapalit sa payo at opinyon ng inyong manggagamot o sinumang kwalipikadong tagapag-alaga. Kung mayroon kayong tanong tungkol sa pangangalaga sa kalusugan, maaari kayong agad na tumawag o makipagkita sa inyong manggagamot o tagapag-alaga. Palaging kumunsulta sa manggagamot o tagapag-alaga bago mag-umpisa ng bagong medikasyon, diyeta o programang pampisikal. Huwag ipagwalang-bahala ang payong mediko o iantala ang pagkuha nito dahil lamang sa nakasaad sa mensaheng ito.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.