Mga apela sa health insurance

Malaman ang tungkol sa proseso ng pag-aapela sa health insurance, mga tip para sa matagumpay na pag-aapela, at mga mapagkukunan ng impormasyon para matulungan kang ma-navigate ang proseso.

Kung namumuhay ka nang may paralysis, nauunawaan mo ang mahalagang papel na ginagampanan ng health insurance upang matiyak ang pagkakaroon ng access sa pangangalaga. Sa kasamaang-palad, kahit na mayroon kang insurance, maaari kang humarap sa sitwasyon kung saan tatanggihang bayaran ng insurer mo ang mga provider ng pangkalusugang pangangalaga, mga serbisyo, mga kagamitan at/o mga gamot na kailangan mo.

At kahit na may karapatan kang iapela ang pasya ng isang insurer na hindi magbayad, maaaring maging kalito-lito, nakakadismaya at matagal ang proseso ng pag-aapela para sa pag-aangkin o claims.

Mabuti na lang at hindi mo kailangang gawin ito nang mag-isa.

Mga tip para sa matagumpay na pag-aapela


Naitala mula sa isang live na broadcast noong Marso 26, 2014.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.