Join us on Saturday, June 3 for the 13th annual A Walk to Believe

Connect

Pinansiyal na pagpaplano

Paano planuhin ang iyong pananalapi

Ang biglaang stroke, spinal cord o brain injury ay maaaring maging mapaminsala sa emosyon at sa pangangatawan, pati na rin sa pananalapi.

Sa umpisa, ang pagkakaroon ng kontrol sa pampinansyal na hinaharap ay hindi madali para sa mga taong maaaring abala sa pang-araw-araw na mga isyu sa kapansanan. Habang magkakaiba ang mga sitwasyon, may ilang mga pangunahing hakbang na maaaring gawin upang mabawasan ang pagkabalisa tungkol sa pagbabayad ng mga bayarin at makayanan ang mga kinakailangang kagamitan at pangangalaga.

Maging maayos at humingi ng tulong:

  • Kausapin ang iyong employer tungkol sa mga benepisyo sa kapansanan
  • Hanapin ang mahahalagang legal at pampinansyal na papeles
  • Tantyahin ang iyong magagastos sa medisina
  • I-prioritize ang iyong mga bayarin at panatilihin maaayos ang talaan

Isaalang-alang ang lahat ng mapagkukunan ng mga pondo:

  • Kasama dito ang medical care at kagamitan, kabilang ang health insurance, mga benepisyo sa VA, insurance pang sasakyan, comp ng manggagawa, mga demanda, atbp.

Panatilihing pangkasalukuyan ang iyong insurance policy:

  • Kapag nahinto ka sa saklaw ng dalawang buwan o higit pa, maaari kang tanggihan ng saklaw hanggang sa isang taon sa iyong susunod na plano pang-grupo.
  • Pinapayagan ng COBRA ang pagpapatuloy na saklaw sa ilang mga kaso: kung ang iyong trabaho ay natapos (kusang loob o hindi kusa) para sa mga kadahilanan maliban sa masamang pag-uugali; o ang iyong oras ng trabaho ay nabawasan ng hanggang sa puntong hindi ka na kwalipikado para sa planong pangkulusugan ng iyong employer. Mahalaga rin na maunawaan ang Social Security at mga pederal na benepisyo sa pangangalagang pangkalusugan, at alamin ang iyong mga karapatan upang maitaguyod ang mga ito.

Special needs trust

Kung makakatanggap ka ng isang pamana o pag-areglo, maaari nitong bawasan o ihinto ang mga benepisyo (Medicaid, SSI, o pensiyon sa VA) na binabayaran batay sa iyong pangangailangang pinansyal. *

Sa pagpaplano, ang isang taong may kapansanan ay maaaring makatanggap ng isang pamana na karagdagan sa tulong ng gobyerno nang hindi ito pinapalitan.

Maaaring magtaguyod ng isang tool sa pananalapi na tinatawag na special needs trust upang mapondohan ang mga bagay na para sa kalidad ng buhay na hindi sakop sa ibang lugar.

Ang isang trust ay minsan pinopondohan ng paunang bayad ng cash na may karagdagang pondo na idinagdag sa pamamagitan ng isang nakabalangkas na settlement na nag-aayos ng garantisadong pagbabayad sa trust na hindi mababawi. Ang mga pagbabayad ay hindi kinakaltasan ng pederal at income taxes ng estado.

Ang isang trust ay maaaring magkaroon ng pera, stock, personal na pag-aari, ari-arian gaya ng lote, at/o maging benepisyaryo ng life insurance. Maaari mo ring magamit ang iyong sariling kita upang magtaguyod ng katulad na uri ng trust, na tinatawag na income cap trust, upang mapunuan ang limitasyon ng kita sa Medicaid.

Mayroong mga paghihigpit sa kung ano ang maaaring bayaran ng trust. Ang perang binayarang direkta sa indibidwal mula sa trust ay ibinabawas sa pagbabayad ng SSI. Ang pagtataguyod ng special needs trust ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano. Makipagtulungan sa isang abugado na alam ang pagpaplano ng estate at ang mga patakaran na namamahala sa mga programa ng tulong kung saan maaari kang maging kwalipikado ngayon o sa hinaharap.

* Tandaan: Ang mga benepisyo sa kompensasyon ng SSDI at VA ay hindi nakabatay sa pangangailangan sa pananalapi at hindi apektado ng isang pamana o pag-areglo.

Tapikin ang iyong network

Ano ang gagawin mo kapag walang pera sa insurance, walang pag-areglo, walang sapat na saklaw mula sa Medicaid at malaki pa ang pangangailangan?

Kulang-kulang sa kalahati ng mga taong may spinal cord injury ang may insurance sa oras ng trauma. Kahit na mayroong insurance, karaniwang limitado ito. Marami ang bumabaling sa kanilang pamayanan o sariling organisasyon sa serbisyo (Kiwanis, Elks, atbp.) para sa tulong.

Ang isang nonprofit na tinatawag na HelpHopeLive ay nag-aalok ng isang sunud-sunod na balangkas upang makalikom ng lokal na pondo. Dahil ang programa ay naaprubahan ng IRS, ang lahat ng nakalap na pondo ay maaaring ibawas sa buwis ng mga nagbibigay. Tumutulong din sila sa pag-uugnay ng mga nagsisikap mangalap ng pondo.

Nangongolekta at namamahala ng mga pondo ang HelpHopeLive sa pangalan ng taong may trauma sa spinal cord o anumang iba pang pangunahing pinsala. Ang pondo ay ipinamamahagi kung kinakailangan, na may ilang mga paghihigpit.

Ang ilang mga gastusin ay dapat bayaran nang direkta sa mga nagbebenta, kabilang ang mga para sa pagbabago sa bahay o sasakyan, matibay na kagamitang medikal, at mga co-pay na insurance. Ang ilang mga bagay ay hindi maaaring bayaran mula sa pondong ito, kabilang ang renta, mortgage, matrikula, electronics o personal na item, o buwis.

Mga Mapagkukunan ng Tulong at Impormasyon

Kung naghahanap ka para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagpaplano sa pananalapi o mayroong isang tukoy na katanungan, mayroong tayong mga information specialist sa mga araw ng trabaho o pasok, Lunes hanggang Biyernes, libreng toll sa 800-539-7309 mula 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon ET.

Hinihikayat din namin kayo na makipag-ugnay sa iba pang mga pangkat ng suporta at samahan, kabilang na ang:

  • COBRA ay nagbibigay ng ilang mga dating empleyado, retirado, asawa, dating asawa, at mga umaasang anak na may karapatan sa pansamantalang pagpapatuloy ng saklaw ng kalusugan sa mga rate ng pangkat.
  • National Multiple Sclerosis Society nag-aalok ng isang libreng 72-pahinang libro, Adapting: Financial Planning for a Life with Multiple Sclerosis.
  • Department of Veterans Affairs (VA), maaari kang maging kwalipikado para sa pangangalagang medikal at mga serbisyo mula sa VA, kahit na mayroon kang ibang saklaw sa pangangalagang pangkalusugan.