Cerebral Palsy

Ang mga pagsusuring biyomedikal ay naging gabay sa mas mahusay na pagsugpo ng serebral palsy at ganundin sa mas mahusay na pagsusuri at paggamot sa mga taong may CP. Tinatayang 70 porsyento ng serebral palsy ay nangyayari bago maipanganak; 20 porsyento ay nangyayari sa panahon ng panganganak; at 10 porsyento ay nagaganap sa loob ng unang dalawang taon ng buhay. Ang mga mapanganib na dahilan ay kinilala sa isa sa mga sumusunod na sitwasyon kabilang na ang hinggil sa impeksyon sa loob ng bahay-bata (intra-uterine infection), pagdurugo ng utak, kumbulsyon, problema sa paghinga at sirkulasyon, at mga pag-atake, trauma o iba pang sanhi ng kapansanan sa utak ng di pa naisisilang na sanggol. Ang tiyak na mga kondisyong kilala bilang sanhi ng serebral palsy ay kasama na ang tigdas (tigdas Aleman) at paninilaw ng mata/balat; sa ngayon ang mga ito ay maiiwasan o malulunasan.

Ang mga sanggol na may mababang timbang ay 100 beses na maaaring magkaroon ng CP kaysa mga sanggol na husto ang timbang. Ang mga siyentipiko ay naghahanap ng mga paraan upang mabawasan ang mapanganib na salik na ito, kalakip na ang pagtinging maigi sa papel ng tabako, alkohol, iniresetang gamot (gaya ng laban sa depresyon), lason sa kapaligiran, atbp.

Ang papel ng mga cytokines ay kabilang sa mga pagsusuri. Ang cytokines ay isang kemikal na nagdadala ng senyales na kumukontrol sa metabolismo ng isang selula at ibang mga tisyu at nagdudulot na impluwensya sa kanilang gawain (halimbawa, gawing aktibo ang mga selula ng sistemang may imunidad). Ang cytokines ay pinakakawalan bilang tugon sa paglusob ng mga bakterya, mababang antas ng oksiheno (hypoxia), at mababang pagdaloy ng dugo (ischemia). Ito ay mayroon ding papel sa kaskada ng mga pangyayari na nagiging daan upang magkaroon ng pinsala sa utak; ang kanilang maagang pagkadiskubre ay importante sa pagpigil sa pagkapinsala ng utak ng mga bagong panganak na sanggol.

Ang CP nakikila unang-una sa pag-aanalisa sa mga hakbang o pagkilos ng bata. Maaaring hilingin ng duktor ang pag-imahe ng utak tulad ng magnetic resonance imaging (MRI), computed tomography (CT), o ultrasound. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa paghanap ng sanhi ng CP. Ang medikasyon, pang-opera at pang-suporta ay kadalasang nagpapabuti sa nerbiyo at koordinasyon ng mga kalamnan, tumutulong ding gamutin ang mga pangalawahing medikal na mga suliranin at bawasan ang mga depormasyon. Ang pisikal na panggagamot ay malawakang ginagamit upang pangasiwaan ang CP; ang mga ebedensiya ay lumilitaw at makatutulong sa mga manggagamot o mga magulang upang pumili ng pinakamagandang pamamaraan.

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.