Join us for the 1st Annual SCI Investor Symposium

Connect

Webcast: Hướng kháng cáo bảo hiểm

Kháng cáo bảo hiểm y tế

Tìm hiểu về quy trình kháng cáo bảo hiểm y tế, lời khuyên để kháng cáo thành công và các nguồn lực có sẵn để giúp bạn điều hướng quy trình.

Nếu bạn đang sống chung với bệnh tê liệt, thì bạn hiểu rõ vai trò quan trọng của bảo hiểm y tế trong việc đảm bảo quyền tiếp cận chăm sóc. Thật không may, ngay cả khi bạn có bảo hiểm, bạn có thể phải đối mặt với tình huống mà công ty bảo hiểm của bạn từ chối thanh toán cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ, thiết bị và/hoặc thuốc bạn cần.

Và mặc dù bạn có quyền kháng cáo quyết định không thanh toán của công ty bảo hiểm, nhưng quá trình kháng cáo quyết định từ chối yêu cầu thanh toán có thể khó hiểu, gây khó chịu và tốn thời gian.

May mắn thay, bạn không phải làm điều đó một mình.

Lời khuyên để kháng cáo thành công

Được ghi hình từ một chương trình phát sóng trực tiếp vào ngày 26 tháng 3 năm 2014.