Kalusugan sekswal para sa kababaihan >Kalusugan sekswal para sa kababaihan

May pagdududa ang mga kababaihan kung maaari silang makipagtalik muli, kung makakahanap sila ng kapareha, o kung magkaroon ng mga anak. Ang sagot ay oo sa lahat ng nabanggit.

Kalusugang sekswal para sa kalalakihan >Kalusugang sekswal para sa kalalakihan

Ang paralysis ay madalas na nakakaapekto sa sekswalidad ng mga tao, kabilang ang mga pagbabago sa pisikal na pagkilos, pandama at pagtugon.

Serye ng video: Pagtatalik sa wheels >Serye ng video: Pagtatalik sa wheels

rye ng video: Pagtatalik sa wheels Si Gary Karp at ang epekto ng paralysis sa sekswalidad at intimate na aktibidad.