Join us at our ​1st Annual SCI Investor Symposium. | June 29, 2023 | San Diego, CA

Connect

Deep vein thrombosis

Ano ang deep vein thrombosis?

Ang mga taong may spinal cord injury (SCI) are at particular risk for deep vein thrombosis (DVT) during their acute hospital stay.

Ang deep vein thrombosis ay isang blood clot na namumuo sa isang malalim na ugat sa katawan, pinakamadalas sa ibabang parte ng binti o hita.

Ang komplikasyon na ito ay maaaring nakakamatay kung ang clot ay sumabog papalabas ng ugat sa binti at umabot ito sa baga, na magdudulot ng pulmonary embolism.

Ang mga doktor ay gumagamit ng anticoagulants, para maiwasan ang blood clots. Sa SCI, ang anticoagulants ay karaniwang ibinibigay sa unang 72 oras makalipas ang pinsala sa lahat ng mga pasyente. Ang mga thinner ay karaniwang ibinibigay ng halos walong linggo.

Ang pinakakaraniwang uri ng blood thinner na ginagamit sa SCI ay ang low molecular weight heparin tulad ng enoxaparin o dalteparin. Ang mga medikasyon o gamot na ito ay nagpapabagal sa oras na kailangan para mamuo ang dugo at para rin maiawasan ang pagkakaroon ng pamumuo o clot. Mahalagang tandaan, ang mga blood thinner ay hindi nag-aalis ng mga kasalukuyang clot; na minsan ay kinakailangan na ma-opera.

Ang ilang mga SCI center ay gumagamit ng isang uri ng blood filter na tinatawag na inferior vena cava (IVC) filter sa mga taong higit na nanganganib sa thromboembolism – kasama na iyong mga may matinding cervical injury o long bone fractures. Ang pagkaka-angkop ng paggamit ng IVC filter bilang isang paraan ng pag-iiwas ay hindi ganap na nauunawaan. Sa katotohanan, ipinapakita sa isang kamakailang pag-aaral na ang paglalagay ng isang IVC filter ay maaaring magpataas sa DVT.

Ang panganib para sa DVT ay pinakamataas sa acute phase ng SCI pero ang mga peligro na makaranas ng blood clots ay nananatili sa kabuuan ng populasyon ng may SCI. Ang routine na paggamit ng graduated compression stockings ay isang karaniwang pamamalakad sa mga taong may paralysis.

Mag-download ng nakakaligtas-buhay na DVT wallet kard

Ang isa sa mga tupi o fold ay tiyak na sinulat para sa physician. Sa kaganapan ng isang DVT crisis, maaari ninyong hugutin ang “Attention Physician” na flap sa unahan. Ito ay magpapahintulot sa mga first responder na makita ang personal na impormasyon ninyo sa isang parte at ang mga instruksyon para gamutin ang DVT sa kabila.

Ang DVT card ay magagamit ng parehong mga adult at bata. Ang mga kopya ng DVT card ay available online para ma-download, o maaari kayong tumawag ng direkta sa 800-539-7309/973-467-8270 (international) at makipag-usap sa isang information specialist.

Panoorin ang aming bidyo sa DVT

Mga Mapagkukunang impormasyon tungkol sa DVT

Para sa karagdagang impormasyon sa pag-unawa sa DVT at mga karagdagang mapagkukunan mula sa mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan ng Reeve Foundation, mangyaring i-download ang aming sheet ng katotohanan sa deep vein thrombosis and check out our repository of fact sheets at suriin ang aming imbakan ng mga sheet ng katotohanan sa daan-daang mga paksa mula sa pag-iipon na may pinsala sa gulugod hanggang sa pangalawang komplikasyon ng paralysis.

Ang impormasyong nilalaman ng wallet card at web page na ito ay ipinapakita para sa layunin ng pagbibigay impormasyon sa inyo tungkol sa paralysis at mga epekto nito. Walang nilalaman dito ang maaaring maturing o hindi nilalayon bilang isang medikal na diagnosis o paggagamot. Makipag-usap sa inyong doktor o iba pang kuwalipikadong doktor sa pangangalaga ng kalusugan kung mayroon kayong mga tanong sa inyong kalusugan, paggagamot, o diagnosis.

Mga Pinagkukuhanan ng Impormasyon: National Heart Lung and Blood Institute, Paralysis Resource Guide