Join us for the 1st Annual SCI Investor Symposium

Connect

Dành cho cựu chiến binh

Bộ Quốc Phòng

Bộ Quốc Phòng (DOD) cung cấp vô số nguồn lực cho các quân nhân tại ngũ và dự bị và các cựu chiến binh.

Các nguồn lực này sâu rộng hơn và thân thiện với người dùng hơn rất nhiều so với thế hệ trước, một phần lớn nhờ vào cam kết của chính phủ Hoa Kỳ trong việc cung cấp tài liệu và chính sách mở rộng hơn và dễ hiểu hơn.

Để biết tổng quan về các chủ đề quân sự và các liên kết đến hàng trăm chương trình liên quan đến DOD, hãy truy cập www.defense.gov.

Các chương trình cho người bị thương, bị bệnh hoặc chấn thương

Chăm sóc toàn diện cho một thương binh nặng cần có sự phối hợp giữa các cơ quan và các ngành, và các chương trình Thương Binh sẽ là đầu mối liên kết.

Mỗi quân chủng có chương trình Thương Binh riêng để giải quyết các mục tiêu khôi phục, phục hồi chức năng và tái hòa nhập. Các chương trình này cung cấp hỗ trợ trọn đời cho quân nhân và tiếp tục hội đủ điều kiện khi quân nhân xuất viện khỏi một cơ sở điều trị quân đội.

Chương Trình Thương Binh trong Quân Đội (AW2) do Sở Chỉ Huy Chuyển Tiếp Quân Nhân Hoa Kỳ quản lý. Nhóm này cung cấp các dịch vụ phục hồi cá nhân cho các thương binh nặng và gia đình họ miễn là họ cần giúp đỡ.

Tất cả các quân nhân bị thương, chấn thương và bị bệnh được chỉ định vào Đơn Vị Chuyển Tiếp Chiến Binh (WTU) để tập trung chữa lành trước khi trở lại làm nhiệm vụ hoặc xuất ngũ. Quân Đội Hoa Kỳ đã thành lập WTU tại các cơ sở điều trị quân đội lớn để hỗ trợ cho các quân nhân bị thương, những người cần ít nhất sáu tháng chăm sóc phục hồi chức năng và quản lý y tế phức tạp.

Mỗi thương binh có Kế Hoạch Chuyển Tiếp Toàn Diện (CTP) riêng với các mục tiêu cho phép họ và gia đình của họ tiếp tục cuộc sống sau khi bị chấn thương.

Để liên hệ với một WTU cụ thể, hãy gọi Đường Dây Nóng Thương Binh và Gia Đình theo số điện thoại miễn phí 1-800-984-8523. Những quân nhân có nhu cầu y tế lâu dài được phân công một Người Biện Hộ AW2 tại địa phương để được hỗ trợ lâu dài.

Quy trình đánh giá y tế

Hệ Thống Đánh Giá Khuyết Tật Thống Nhất (IDES) được tiến hành sau khi một quân nhân bị chấn thương hoặc bị bệnh đã trải qua các giai đoạn điều trị cấp tính.

Quân nhân sẽ sớm phải chọn Tiếp Tục Tại Ngũ (COAD), Tiếp Tục Dự Bị (COAR) hoặc ra quân. Quá trình IDES bắt đầu khi bệnh trạng của quân nhân đó có vẻ là vĩnh viễn và có thể cản trở khả năng của họ nếu tiếp tục tại ngũ.

Một quân nhân không đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe sẽ được cơ quan y tế giới thiệu vào IDES khi thấy rằng việc tiếp tục điều trị bổ sung sẽ không giúp quân nhân đó tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của mình. IDES bao gồm một hội đồng đánh giá y tế (MEB), một hội đồng đánh giá thể chất (PEB), một quy trình xem xét kháng cáo và một quyết định cuối cùng.

MEB là quy trình không chính thức do cơ sở điều trị y tế khởi xướng. PEB là một quyết định về sự phù hợp với nhiệm vụ và tình trạng thương tật mà có thể đề xuất một trong những điều sau đây:

  • Đưa quân nhân đó quay trở lại làm nhiệm vụ
  • Đưa quân nhân đó vào danh sách thương tật/nghỉ hưu tạm thời
  • Chuyển quân nhân đó sang làm nhiệm vụ khác
  • Cho quân nhân đó nghỉ hưu vì lý do sức khỏe

Quan trọng, PEB sẽ xác định tỷ lệ phần trăm bồi thường thương tật của quân nhân đó. Nếu quân nhân đó không đồng ý với bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu của hội đồng y tế, họ có thể nộp đơn bác bỏ.

PEB xem xét tất cả tài liệu của hội đồng y tế để xác định xem quân nhân đó có phù hợp để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự không. Những quân nhân được thấy không phù hợp với hoạt động quân sự có quyền yêu cầu thành lập Hội Đồng Chính Thức. Sau đó, một luật sư sẽ được chỉ định hoặc được thuê để đại diện cho quân nhân đó. Hội Đồng này sẽ kiểm tra lại các bằng chứng, nghe lời khai và xem xét bất kỳ bằng chứng mới nào trước khi đưa ra khuyến nghị.

Các cựu chiến binh được tách khỏi quân đội Hoa Kỳ vì lý do y tế trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 9 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 có thể được Hội Đồng Đánh Giá Thương Tật Thể Chất (PDBR) đánh giá thương tật để đảm bảo sự công bằng và chính xác.

PDBR, được Quốc Hội ban hành và được Bộ Quốc Phòng thực hiện, sử dụng thông tin y tế do VA và quân đội cung cấp. Sau khi hoàn thành đánh giá, PDBR sẽ chuyển tiếp khuyến nghị cho chỉ huy của quân chủng tương ứng. Quân chủng đưa ra quyết định cuối cùng về đánh giá thương tật.

Bộ Cựu Chiến Binh

Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (VA) chịu trách nhiệm quản lý các phúc lợi dành cho cựu chiến binh, gia đình của họ và những người sống sót. Các phúc lợi bao gồm bồi thường thương tật, lương hưu, giáo dục, cho vay mua nhà, bảo hiểm nhân thọ, phục hồi nghề nghiệp, trợ cấp cho người sống sót, trợ cấp y tế và chôn cất.

Tính hội đủ điều kiện tham gia các chương trình VA là khác nhau. Cựu chiến binh được phân loại thành tám nhóm ưu tiên, dựa trên các yếu tố như thương tật liên quan đến nhiệm vụ, thu nhập và tài sản.

Các cựu chiến binh bị thương tật 50 phần trăm trở lên do nhiệm vụ thường được cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện và thuốc miễn phí. Các cựu chiến binh ít các yếu tố đủ điều kiện hơn và có thu nhập vượt quá ngưỡng quy định sẽ phải trả các khoản đồng thanh toán cho việc chăm sóc của họ.

Các phúc lợi chăm sóc tại nhà điều dưỡng và nha khoa VA bị hạn chế hơn. Không yêu cầu khoản đồng thanh toán cho các dịch vụ VA đối với các cựu chiến binh có bệnh trạng liên quan đến quân sự, được xác định là bắt đầu bị hoặc trở nên trầm trọng hơn do phục vụ quân đội.

Lính Dự Bị và nhân viên Vệ Binh Quốc Gia phục vụ quốc gia trong thời bình hoặc không có thương tật liên quan đến nhiệm vụ thường không đủ điều kiện nhận trợ cấp y tế VA.

Chăm sóc đa chấn thương dành cho các cựu chiến binh và các quân nhân trở về với chấn thương ở nhiều vùng hoặc cơ quan nội tạng, dẫn đến suy yếu về thể chất, nhận thức, tâm lý hoặc tâm lý xã hội và khuyết tật chức năng.

Khi ổn định về mặt y tế, những người bị thương nặng nhất thường được chuyển đến một trong năm Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng Polytrauma (PRC)

  • Trung Tâm Y Tế VA McGuire ở Richmond, Virginia
  • Trung Tâm Y Tế VA James A. Haley ở Tampa, Florida
  • Trung Tâm Y Tế VA Minneapolis ở Minnesota
  • Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe Palo Alto ở California
  • Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe Cựu Chiến Binh Nam Texas ở San Antonio, Texas
  • Ngoài ra còn có 23 Địa Điểm Mạng Lưới Đa Chấn Thương, cho phép các quân nhân phục hồi sức khỏe gần nhà hơn.

Các dịch vụ VA bổ sung

Chương Trình Điều Phối Phục Hồi Liên Bang (FRCP) là một sáng kiến của VA được thiết kế để cắt bỏ quy trình quan liêu và tiếp cận khu vực tư nhân. Các thương binh hoặc cựu chiến binh được chỉ định một Điều Phối Viên Phục Hồi Liên Bang (FCR), phát triển Kế Hoạch Phục Hồi Cá Nhân Liên Bang với ý kiến của một nhóm chăm sóc sức khỏe đa ngành. Mặc dù ban đầu có trụ sở tại các cơ sở quân sự và VA, sự tham gia của FRCP duy trì cam kết trọn đời với các cựu chiến binh và gia đình của họ.

My HealtheVet là một hồ sơ sức khỏe cá nhân trực tuyến miễn phí được thiết kế cho các cựu chiến binh, quân nhân tại ngũ, và những người phụ thuộc và người chăm sóc của họ. Người dùng có tài khoản cơ bản có thể xem thông tin tự nhập của họ. Các loại tài khoản nâng cao hoặc cao cấp có thể cho phép một người mua thêm đơn thuốc VA trực tuyến và xem các phần của hồ sơ sức khỏe VA và/hoặc Thông Tin Nghĩa Vụ Quân Sự của DOD. My HealtheVet cũng cung cấp một Trung Tâm Hỗ Trợ Người Chăm Sóc.

Chương Trình Y Tế và Sức Khỏe Dân Sự của Cựu Chiến Binh (CHAMPVA) là một chương trình quyền lợi sức khỏe. Để đủ điều kiện tham gia CHAMPVA, người thụ hưởng quyền lợi không thể đủ điều kiện tham gia TRICARE. CHAMPVA cung cấp khoản đài thọ cho vợ/chồng hoặc góa phụ và con của một cựu chiến binh đã chết hoặc bị tàn tật vĩnh viễn và hoàn toàn. Những người chăm sóc gia đình chính của các cựu chiến binh đủ điều kiện sau thời điểm 11/9 cũng có thể đủ tiêu chuẩn nhận CHAMPVA.

Các cựu chiến binh có thời gian tại ngũ ít nhất chín mươi ngày sau ngày 10 tháng 9 năm 2001 và được giải ngũ danh dự sẽ đủ tiêu chuẩn nhận GI Bill Hậu 11/9. Để đủ tiêu chuẩn nhận được toàn bộ quyền lợi, một cựu chiến binh phải có thời gian tại ngũ ít nhất ba năm nghĩa vụ kể từ sau ngày 10 tháng 9 năm 2001. Các phúc lợi bao gồm học phí đại học và, trong một số trường hợp sẽ nhận được nhà ở, sách, và các chương trình đào tạo và bồi dưỡng.

eBenefits là nguồn lực một cửa cho quân nhân tại ngũ và cựu chiến binh.

Với tài khoản eBenefits, bạn có thể đăng ký quyền lợi, tải xuống DD 214 hoặc các tài liệu quan trọng khác và xem tình trạng phúc lợi về bồi thường, nhà ở, nhà ở thích ứng, cho vay mua nhà, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ chuyển đổi, phục hồi nghề nghiệp, bảo hiểm, tử vong, v.v.

Cựu chiến binh chiến đấu có thể được chăm sóc y tế miễn phí cho bất kỳ tình trạng nào liên quan đến nhiệm vụ của họ trong thời gian năm năm sau ngày xuất ngũ. Các cựu chiến binh chiến đấu trong OEF/OIF (Chiến Dịch Tự Do Bền Vững/Chiến Dịch Tự Do Iraq) có thể đủ điều kiện nhận được chăm sóc nha khoa một lần nếu nộp đơn trong vòng 180 ngày kể từ ngày xuất ngũ.

TRICARE

Nếu bạn là quân nhân, các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bạn được tiến hành bởi TRICARE, một tập hợp các chương trình sức khỏe cho các quân nhân và gia đình của họ dựa trên vị trí và tình trạng của họ.

Các quân nhân đang tại ngũ, bao gồm Lính Dự Bị và Vệ Binh Quốc Gia theo lệnh điều động của liên bang trong hơn ba mươi ngày, rất có thể được TRICARE Prime đài thọ và được Quản Lý Chăm Sóc Chính (PCM) tại Cơ Sở Điều Trị Quân Đội điều phối.

Nếu bạn nghỉ hưu, bạn và gia đình của bạn sẽ tự động được đài thọ theo TRICARE Standard và TRICARE Extra. Không yêu cầu phí ghi danh hoặc đóng lệ phí bảo hiểm.

Khi một quân nhân về hưu bước sang tuổi sáu mươi, bảo hiểm y tế chính của họ trở thành Medicare. Tuy nhiên, TRICARE Standard đóng vai trò là khoản trợ cấp thứ cấp trong chương trình có tên TRICARE for Life.

Lưu ý: Để hội đủ điều kiện để nhận dịch vụ chăm sóc theo bất kỳ chương trình TRICARE nào cần phải đăng ký vào Hệ Thống Báo Cáo Tính Hội Đủ Điều Kiện Ghi Danh Quốc Phòng (DEERS).

Đừng để mất số này

DD 214 – Giấy Chứng Nhận Xuất Ngũ hoặc Giải Ngũ khỏi Nghĩa Vụ Tại Ngũ – là một trong những tài liệu quan trọng nhất bạn sẽ nhận được trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đó là chìa khóa để bạn tham gia vào tất cả các chương trình VA cũng như một số chương trình của tiểu bang và liên bang. Giữ bản gốc của bạn ở nơi an toàn, chống cháy và có sẵn bản sao công chứng để tham khảo.

Gọi cho Trung Tâm Hồ Sơ Nhân Sự Quốc Gia theo số 314-801-0800 để xin mẫu đơn xin cấp lại DD 214 của bạn.

Sở An Sinh Xã Hội và Medicare

Các quân nhân có thể nhận được xử lý nhanh chóng các khiếu nại thương tật từ Sở An Sinh Xã Hội.

Sở An Sinh Xã Hội chi trả trợ cấp thương tật thông qua hai chương trình: chương trình Bảo Hiểm Khuyết Tật An Sinh Xã Hội (SSDI), chi trả nếu bạn làm việc đủ lâu và đã đóng thuế An Sinh Xã Hội; và chương trình Lợi Tức An Sinh Phụ Trội (SSI), chi trả các trợ cấp dựa trên nhu cầu tài chính. Những trợ cấp này khác với những trợ cấp từ VA và yêu cầu có một đơn đăng ký riêng.

Khoản đài thọ từ Medicare bắt đầu tự động sau khi bạn nhận được trợ cấp thương tật trong 24 tháng. Đối với các quân nhân được hưởng Medicare Phần A (bảo hiểm bệnh viện) và Phần B (bảo hiểm y tế), TRICARE cung cấp khoản đài thọ Medicare “trọn gói”. Medicare là bên chi trả chính cho những người thụ hưởng này và TRICARE đóng vai trò là một khoản bổ sung, trả khoản khấu trừ Medicare và chia sẻ chi phí bệnh nhân.

TRICARE và Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền

Đạo Luật Bảo Vệ Bệnh Nhân và Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền (PPACA) được ban hành năm 2010 quy định những thay đổi trong khoản đài thọ chăm sóc sức khỏe cho nhiều người Mỹ.

Luật này không áp dụng trực tiếp cho TRICARE, được điều chỉnh bởi một loạt các luật độc lập khác, và vẫn thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc Phòng và Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng.

TRICARE cung cấp khoản đài thọ cho các bệnh trạng từ trước và các bệnh nghiêm trọng. TRICARE bao gồm một loạt các dịch vụ chăm sóc phòng ngừa không có khoản chia sẻ chi phí, cũng như các khoản khấu trừ và khoản đồng thanh toán thấp, và không có giới hạn hàng năm hoặc trọn đời trong khoản đài thọ.

Một quyền lợi được PPACA giải quyết, trước đây không phải là một phần của TRICARE, là khoản bảo hiểm cho những người trẻ tuổi, tối đa đến 26 tuổi. Tuy nhiên, Đạo Luật Ủy Quyền Quốc Phòng Quốc Gia đã dẫn đến việc triển khai nhanh chóng TRICARE dành cho Người Trẻ Tuổi (TYA). Điều này mang lại cho những người phụ thuộc của quân nhân đủ điều kiện dưới 26 tuổi và chưa lập gia đình tùy chọn mua TYA, miễn là họ không đủ điều kiện nhận khoản đài thọ chăm sóc sức khỏe do hãng sở tài trợ.

Trợ cấp VA cho các chấn thương không phải do đi nghĩa vụ

Hỏi. Tủy sống của tôi bị thương trong một tai nạn xe máy sau khi tôi thực hiện một nhiệm vụ. Tôi vẫn nhận được quyền lợi y tế VA chứ?

Đáp. Đúng, bạn đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe VA dựa trên nhiệm vụ của bạn, về cơ bản có nghĩa là bạn đã được giải ngũ danh dự và có DD 214.

VA sẽ chỉ định bạn cho Nhóm Ưu Tiên dựa trên việc bạn có các bệnh trạng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ hay không. Tùy thuộc vào Nhóm Ưu Tiên mà bạn được chỉ định vào, bạn có thể phải trả các khoản đồng trả cho dịch vụ chăm sóc nội trú, chăm sóc ngoại trú và đơn thuốc. Nếu bạn có bảo hiểm tư nhân, công ty bảo hiểm sẽ nhận được hóa đơn.

Trong trường hợp chấn thương tai ương không liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ, bạn sẽ được chỉ định vào Nhóm Ưu Tiên 4, theo cách gọi là Đánh Giá Khuyết Tật Tai Ương do bác sĩ VA thực hiện. Sau khi được coi là tai ương, thu nhập của một cựu chiến binh sẽ quyết định liệu người đó có phải trả các khoản đồng trả hay không.

Có những quyền lợi khác dành cho các cựu chiến binh bị chấn thương không liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ và bị chấn thương tủy sống. Dựa trên việc được ghi danh vào hệ thống VA và mất khả năng sử dụng các chi dưới, một cựu chiến binh được hưởng hai xe lăn tùy chỉnh, một khoản trợ cấp để sửa chữa xe và một khoản trợ cấp nhỏ cho việc sửa chữa nhà. Những trợ cấp này miễn phí cho cựu chiến binh vì chúng được thực hiện dưới dạng một phần mở rộng của chăm sóc sức khỏe VA.

Nếu cựu chiến binh có nhu cầu về dịch vụ ruột/bàng quang, VA có thể chi trả cho dịch vụ chăm sóc theo hợp đồng này tại nhà bằng một khoản phí. Trong nhiều trường hợp, vợ/chồng là người chăm sóc của cựu chiến binh và, sau khi được VA đào tạo, có thể chăm sóc và được trả tiền cho các dịch vụ theo hợp đồng này.

Dịch vụ người chăm sóc

VA cung cấp các quyền lợi và dịch vụ đặc biệt để hỗ trợ những người chăm sóc gia đình, cả trong và ngoài nhà. Liên hệ Đường Dây Hỗ Trợ Người Chăm Sóc của VA, theo số điện thoại miễn phí 1-855-260-3274, hoặc liên lạc với một Điều Phối Viên Hỗ Trợ Người Chăm Sóc tại Trung Tâm Y Tế VA.

Một Điều Phối Viên Hỗ Trợ Người Chăm Sóc là một chuyên gia được cấp phép có thể kết nối bạn với các dịch vụ như trung tâm chăm sóc người lớn ban ngày, chăm sóc chính tại nhà, chăm sóc tại nhà lành nghề, nguồn lực hỗ trợ chăm sóc sức khỏe từ xa tại nhà, chăm sóc nghỉ ngơi và chăm sóc cuối đời tại nhà.

Những người chăm sóc gia đình của các cựu chiến binh bị chấn thương hậu 11/9 có thể đủ điều kiện nhận các dịch vụ VA bổ sung, bao gồm tiền trợ cấp, chi phí đi lại, chăm sóc nghỉ ngơi, đào tạo toàn diện và khoản đài thọ y tế thông qua VA.

Nguồn Tài Liệu và Giáo Dục cho Hiểu Biết và Trao Quyền của Người Chăm Sóc Đột Quỵ (RESCUE), là nguồn tài liệu VA trực tuyến cung cấp người chăm sóc đột quỵ – cũng có thể áp dụng cho người chăm sóc người thân bị khuyết tật đột ngột khác – với thông tin về cách chăm sóc người thân.

Các nguồn lực việc làm

Chương Trình Hỗ Trợ Chuyển Đổi (TAP) cung cấp hỗ trợ tìm kiếm việc làm, thông tin đào tạo và các dịch vụ liên quan.

Chương Trình Hỗ Trợ Chuyển Đổi cho Người Khuyết Tật (DTAP) là một chương trình chính của hỗ trợ chuyển đổi cho các quân nhân đã xuất ngũ vì thương tật, đủ điều kiện tham gia Chương Trình Việc Làm và Phục Hồi Nghề Nghiệp của VA. DTAP cung cấp dịch vụ phục hồi nghề nghiệp cá nhân cho các quân nhân đủ điều kiện bằng cách hỗ trợ các quyền lợi.

Xác minh kinh nghiệm và đào tạo quân đội: các quân nhân đã có nhiều kinh nghiệm đào tạo và công việc. May mắn thay, quân đội đã ghi tất cả điều này trong Mẫu DD 2586.

Anh Hùng Lao Động Hoa Kỳ là một chương trình của Bộ Lao Động Hoa Kỳ, tập trung vào các khó khăn tìm việc làm của các quân nhân xuất ngũ bị chấn thương sọ não (TBI) và/hoặc rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý (PTSD).

Trung Tâm Hướng Nghiệp cho Chiến Binh Bị Thương cung cấp trợ giúp để tìm việc làm sau khi đi xuất ngũ. Tìm các nhà tuyển dụng tiềm năng và hội chợ việc làm, nhận trợ giúp về sơ yếu lý lịch của bạn và tìm kiếm việc làm gần bạn.

Disability.gov do Văn Phòng Chính Sách Việc Làm danh cho Người Khuyết Tật (ODEP) của Bộ Lao Động Hoa Kỳ quản lý phối hợp với 21 đối tác của cơ quan liên bang. Trọng tâm chính là việc làm.

Việc làm liên bang dành cho cựu chiến binh: chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết tuyển dụng các cựu chiến binh vào thực hiện nghĩa vụ dân sự (Bộ Ngoại Giao, Bộ Giao Thông Vận Tải, Bộ An Ninh Nội Địa, v.v.).

VetJobs là một dịch vụ việc làm Internet hoạt động để tuyển dụng các cựu chiến binh có kỹ năng kỹ thuật, chuyên môn quản lý và kỹ năng lãnh đạo.

Các nguồn lực

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về các nguồn lực dành cho quân nhân và cựu chiến binh, thì bạn có thể liên hệ với các chuyên gia thông tin của chúng tôi, làm việc các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, gọi miễn phí theo số 800-539-7309 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều theo giờ miền Đông (ET).