Join us at our ​1st Annual SCI Investor Symposium. | June 29, 2023 | San Diego, CA

Connect

Phúc Lợi An Sinh Xã Hội

Tổng quan về các chương trình An Sinh Xã Hội

Hai chương trình An Sinh Xã Hội chính hỗ trợ người khuyết tật là Bảo Hiểm Khuyết Tật An Sinh Xã Hội (SSDI) và Khoản Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI).

Bạn nên nộp đơn đăng ký cả SSDI và SSI ngay khi bạn bị tàn tật. Bạn có thể đủ điều kiện cho một chương trình và không đủ điều kiện cho chương trình còn lại.

Có thể mất vài tháng hoặc hơn một năm để nhận được quyết định, tùy thuộc vào thời gian nhận hồ sơ y tế của bạn. Thời gian bạn bắt đầu nhận phúc lợi tùy thuộc vào sự kết hợp giữa ngày bạn bị tàn tật, ngày nộp đơn xin trợ cấp khuyết tật và loại phúc lợi mà bạn đủ điều kiện nhận.

Bảo Hiểm Khuyết Tật An Sinh Xã Hội (SSDI)

Bảo Hiểm An Sinh Xã Hội cho Người Khuyết Tật dựa vào khả năng không thể làm việc của bạn. Theo các quy tắc về An Sinh Xã Hội, nếu bạn không thể thực hiện công việc mà bạn đã làm được trước đó và được quyết định rằng bạn không thể điều sang công việc khác vì (các) tình trạng sức khỏe của bạn, thì bạn được xem là bị khuyết tật.

Tỷ lệ các khiếu nại SSDI ban đầu bị từ chối là cao. Tuy nhiên, có ba cấp độ của quy trình kháng cáo. Để thắng khiếu nại ở bất kỳ cấp độ nào, người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng y tế về tình trạng khuyết tật. Nguồn chứng cứ tốt nhất là giấy tờ từ bác sĩ của người nộp đơn, chứ không phải người nộp đơn.

Ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn tình trạng khuyết tật, theo An Sinh Xã Hội, bạn phải làm việc trong thời gian đủ lâu và mới bị khuyết tật gần đây để đủ điều kiện nhận quyền lợi khuyết tật. Một người phải làm việc ít nhất 5 trong số 10 năm ngay trước khi bị khuyết tật và đã đóng thuế FICA. Các loại khuyết tật hoặc suy yếu phải được dự kiến sẽ kéo dài ít nhất 12 tháng.

Quyền lợi SSDI có sẵn cho những người lao động bị suy yếu “có thể xác định về mặt y tế” khiến họ không thể tiếp tục làm việc hoặc thực hiện bất kỳ “hoạt động có lợi đáng kể” nào. Đó là lưới an toàn cho những người lao động không thể được giúp đỡ bằng việc điều chỉnh và thích nghi được gọi là “điều chỉnh hợp lý” trong Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (ADA).

Ngoài ra, một người khuyết tật dưới 65 tuổi phải nhận được quyền lợi khuyết tật từ An Sinh Xã Hội trong 24 tháng trước khi đủ điều kiện nhận Medicare.

Khoản Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (SSI)

Khoản Thu Nhập An Sinh Bổ Sung là chương trình cung cấp các khoản thanh toán hàng tháng cho những người có thu nhập và nguồn lực hạn chế.

SSI dành cho những người từ 65 tuổi trở lên, cũng như dành cho mọi người ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em, người mù hoặc người khuyết tật.

Để nhận SSI, bạn phải:

  • Từ 65 tuổi trở lên
  • Bị mù hoàn toàn hoặc một phần; hoặc
  • Có tình trạng y tế/khuyết tật khiến bạn không thể làm việc và dự kiến sẽ kéo dài ít nhất một năm hoặc dẫn đến tử vong

Quyền lợi SSI không dựa trên lịch sử việc làm của bạn hoặc của một thành viên khác trong gia đình. Ở hầu hết các tiểu bang, người nhận SSI cũng có thể nhận được khoản đài thọ Medicaid cho thời gian nằm viện, hóa đơn của bác sĩ, thuốc men và các chi phí chăm sóc sức khỏe khác.

Người nhận SSI cũng có thể đủ điều kiện nhận phiếu thực phẩm ở mọi tiểu bang trừ California vì tiểu bang đã chi thêm tiền vào khoản trợ cấp SSI của liên bang.

Khi xác định đủ điều kiện, khoản thu nhập của bạn được tính và dựa trên số tiền bạn kiếm được, quyền lợi An Sinh Xã Hội, lương hưu và giá trị của các đồ vật bạn nhận được từ người khác, chẳng hạn như thực phẩm và nơi cư trú. Nơi bạn sống ảnh hưởng đến số tiền thu nhập vì các tiểu bang khác nhau có các quy tắc khác nhau.

Bạn có thể nhận được SSI nếu các nguồn lực của bạn (những thứ bạn sở hữu) trị giá không quá $2.000 cho một người hoặc $3.000 cho một cặp vợ chồng sống chung. Không phải tất cả mọi thứ bạn sở hữu đều được tính. Ví dụ: SSI không tính ngôi nhà bạn sở hữu nếu bạn sống ở đó, và thường không tính xe của bạn.

Tuy nhiên, tiền mặt, tài khoản ngân hàng, cổ phiếu và trái phiếu đều được xem xét.

Để nhận được SSI, bạn cũng phải nộp đơn đăng ký bất kỳ phúc lợi chính quyền nào khác mà bạn có thể đủ điều kiện. Ngoài ra, nếu bạn nhận được SSI, bạn cũng thường có thể nhận được quyền lợi từ Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) và Medicaid. Medicaid giúp thanh toán các hóa đơn cho bác sĩ và bệnh viện và SNAP giúp thanh toán tiền ăn.

Chương trình SSI được tài trợ bởi General Revenue. Chương trình không được tài trợ thông qua thuế An Sinh Xã Hội được khấu trừ theo Đạo Luật Đóng Góp Bảo Hiểm Liên Bang (FICA).

Truy cập trang web của Cục Quản Lý An Sinh Xã Hội và tìm văn phòng An Sinh Xã Hội gần bạn nhất để được hỗ trợ thêm.

Thay vì đến văn phòng An Sinh Xã Hội, bạn có thể đặt hẹn một cuộc phỏng vấn qua điện thoại để bắt đầu quy trình bằng cách gọi đến số 1-800-772-1213.

Những người bị tê liệt chuyển đến trung tâm phục hồi chức năng ở các tiểu bang khác cũng có thể đặt hẹn một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ở tiểu bang của họ bằng cách sử dụng số điện thoại được nêu ở trên.

Quy trình kháng cáo

Phúc lợi An Sinh Xã Hội không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận được hoặc giữ được. Nếu cơ quan có thẩm quyền quyết định rằng bạn không đủ điều kiện hoặc không còn đủ điều kiện nhận quyền lợi, hoặc số tiền thanh toán của bạn sẽ được thay đổi, bạn sẽ nhận được thư giải thích về quyết định.

Nếu không đồng ý, bạn có thể yêu cầu họ xem xét lại trường hợp của bạn. Nếu muốn kháng cáo, bạn phải kháng cáo bằng văn bản trong vòng 60 ngày kể từ ngày bạn nhận được thư. Có bốn cấp độ kháng cáo.

Xem xét lại là việc đánh giá đầy đủ khiếu nại của bạn bởi một người không tham gia vào quyết định ban đầu. Người này sẽ xem xét tất cả các bằng chứng được gửi khi đưa ra quyết định ban đầu, cùng với bất kỳ bằng chứng mới nào.

Nếu không đồng ý với quyết định xem xét lại, bạn có thể yêu cầu một phiên điều trần. Phiên điều trần sẽ do một thẩm phán luật hành chính, người không tham gia trong quyết định đầu tiên hoặc xem xét trường hợp của bạn điều hành. Bạn và người đại diện của bạn, nếu có, có thể đến phiên điều trần và giải thích trường hợp của bạn. Bạn có thể xem lại bất cứ điều gì trong hồ sơ của mình và cung cấp thông tin mới.

Nếu không đồng ý với quyết định điều trần, bạn có thể yêu cầu Hội Đồng Kháng Cáo của sở An Sinh Xã Hội xem xét lại. Hội Đồng Kháng Cáo xem tất cả các yêu cầu xem xét, nhưng họ có thể từ chối yêu cầu nếu tin rằng quyết định của buổi điều trần là đúng.

Nếu Hội Đồng Kháng Cáo quyết định xem xét trường hợp của bạn, họ sẽ tự quyết định trường hợp của bạn hoặc chuyển lại cho thẩm phán luật hành chính để xem xét thêm.

Nếu không đồng ý với quyết định của Hội Đồng Kháng Cáo hoặc nếu Hội Đồng Kháng Cáo quyết định không xem xét trường hợp của bạn, lựa chọn cuối cùng của bạn là nộp đơn kiện lên tòa án quận liên bang.

Vì các quy tắc rất phức tạp, nhiều người nộp đơn đã thuê luật sư chuyên về luật An Sinh Xã Hội. Các Đại Diện của Tổ Chức Những Người Khiếu Nại An Sinh Xã Hội Quốc Gia có thể giới thiệu đến đến các cơ sở tại địa phương.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về SSI, SSDI hoặc các chương trình phúc lợi của người khuyết tật, xin liên hệ với văn phòng An Sinh Xã Hội gần nhất.

Các nguồn lực

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về An Sinh Xã Hội hoặc có thắc mắc cụ thể, xin liên hệ với các chuyên gia thông tin của chúng tôi, làm việc các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, liên hệ theo số miễn phí 800-539-7309 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Giờ Miền Đông (ET).

Nguồn: Cục Quản Lý An Sinh Xã Hội, Allsup, Inc.