Arts and Creativity

Sa pamamagitan ng pagsali sa sining, ang mga taong may kapansanan ay nagbibigay ng malaking kontribusyon sa ating pinagtatrabahuan at komunidad, tumutulong na ibaon ang mga makalumang pag-iisip hinggil sa kapansanan, at gumawa ng pangmalawakang kultura bilang kinatawan ng lahat na tao.

Ang sining ay nagpapaganda ng pamumuhay sa maraming paraan. Pinapaunlad nito ang personal at akademikong tagumpay, sa simula ng edukasyon ng isang bata hanggang sa panahon ng pagiging adulto at larangan ng karera. Ang nasa paaralang elementaryang mga estudyante na nakikibahagi sa programang musika ay may mataas na marka sa pagbabasa, matematika, wika, at sa pangkalahatang pagsusulit na napagtagumpayan. Ang mga estudyanteng nag-aaral ng sining sa mataas na paaralan ay nakakakuha ng matataas na marka. At ang mga estudyanteng nakikibahagi sa sining pang-estudiyo na mga kurso ay nagiging mahusay sa pagsusulat at bukabularyong kasanayan. Ang ganitong mga tuklas ay nagsasalungguhit sa kahalagahan ng sining sa positibong paghubog sa buhay ng lahat ng tao, kasama na ang may mga kapansanan.

Dahil ang sining ay walang katapusan at walang limitasyon na larangan, ang mga taong may kapansanan ay malaya sa paghahayag ng kanilang sarili na walang pisikal, sosyal, o pag-uugaling mga hadlang.

Ang sining ay pandaigdig na wika na may kakahayang pag-isahin ang lahat ng sangkatauhan. Ang sining at pagkamalikhain na pang-ugnay (i-klik lamang ang mga inirekomendang websites sa itaas na kanang bahagi ng pahinang ito) nag-uunay sa mga organisasyon na humihimok na makisali sa pang-kaisipang sining, musika, teatro at sayaw.

Pinagkuhanang Materyal: VSA

I-download ang Sangguniang Gabay Ukol sa Pagkabaldado ng Reeve Foundation
Narito kami upang tumulong

Ang aming pangkat ng mga informational specialist ay may kakayahang tumugon sa mga tanong at magbigay ng impormasyon sa mahigit 170 wika.

Mangyaring tumawag sa 800-539-7309

(Ang gagamitin ng mga international na tumatawag ay 973-467-8270)

Lunes-Biyernes mula 9:00am-5:00pm ET o ipadala ang inyong tanong.